Drenaj Nedir ? Drenaj Fiyatları

Drenaj Nedir ? Drenaj Fiyatları

 Drenaj Nedir ? Drenaj Fiyatları

Drenaj Nedir?

Herhangi bir yapıya zarar verebilecek suyun doğal ya da yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmaların bütününe drenaj denir. Su ve nem yalıtımı yapılan özel bir uzmanlık gerektiren drenaj nedir sorusunun en iyi cevabı yapıyı kuruyan unsurlardır denebilir. Su yalıtımı katmanı oluşturulmadan tamamlanan yapıların temelleri, binayı çepeçevre saracak drenaj hattıyla ve perde duvarlarda yapılacak yalıtım katmanıyla mümkündür. Bu tip yalıtımlarda drenaj hattının tıkanmaması büyük bir hayati önem taşımaktadır. Su yalıtımlarında polimer bitüm membranlarla yapılan su yalıtımının yerine 2 kat membram yapılarak polyester keçe taşıyıcılı olması önerilmektedir. Su yalıtımının toprakla temas ettiği bölümlerde oluşacak noktasal zedelenmeleri engellemek için koruyucu bir tabaka oluşturulması gerekmektedir. Oldukça zor ve kritik bir uygulama olan temelde su yalıtımı işleminde, sızıntı sularına en aza indirebilecek drenajlı yalıtım uygulaması yapılmalıdır. Ayrıca drenajlı yalıtım uygulaması sırasında zeminin olabildiğince kuru olması gerekmektedir. Ancak unutulmaması gereken en önemli şey drenajın hiçbir zaman su yalıtımı yerine geçmediği gerçeğidir.  Her ne kadar modern malzemeler kullanılarak işlemi yapılırsa da yalıtıma suyun ulaşma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Temel su yalıtımı uygulamalarında yapılan drenajin ana prensibi suyun basıncını düşürmektir.

İç Drenaj

Dış drenaj yapma imkanı bulunmayan durumlarda yapının bodrum katında yapılan işleme iç drenaj denir. Bodrum döşemesi en az 2 metre derinlikte ve 50 x 50 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılan iç drenaj, harçsız yapılmaktadır. Moloz taş duvar örülerek üzeri saç ya da beton bir kapakla kapatılan kuyunun üzerine otomatik çalışan bir su motoru yerleştirilmektedir. Bir ucu suyun döküleceği yere bağlanan su borusunun diğer ucu kuyuya indirilmektedir. Su motoru ile bağlantılanan su borusu, kuyu tabanından yaklaşık 15 - 20 cm yukarıda bırakılarak ucuna bir süzgeç takılmaktadır. Zeminden sızan suyun bodrum seviyesinden yaklaşık 50 cm kadar yükseldiğinde su pompası çalışarak suyun tahliyesi işlemini gerçekleştirmektedir.

Dış Drenaj

Yapının etrafına temel duvarından 50 - 100 cm kadar dışarıda yapılan dış drenaj, tabanından 30 - 50 cm derindedir. Yaklaşık %5 - 10 eğimli bir kanal açılarak 20 cm çapındaki beton veya kil künkler-büzler kanal tabanına 24 cm aralıklarla döşenmektedir. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı çimento harcı ile kapatılırken, kanal künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurulur. İyice sıkıştırılan kil dolgu ve künkler, önce iri sonra ufak taş parçalarıyla doldurulurken yüzeye yakın olan kısmı iri kumla örtünmektedir. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde ise en az 50 x 50 cm çapında taş ya da beton rögarlar – bacalar yapılmaktadır. Kanal tabanından 15 - 20 cm aşağıdan başlayan rögarlar, bahçe seviyesine kadar yükselmektedir. Künkler rögarlara bağlanırken en düşük seviyeli künkler kanalizasyon ve dere gibi yerlere bağlanmaktadır. Böylece suyun yapıdan uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

Ayrıca dış drenaj işleminde künk yerine delikli ve oluklu plastik PVC borular da kullanılmaktadır. Bu boyutları 10 metreye kadar olan bu boruların çapları 10 ila 20 cm arasında değişmektedir. Hafif ve işçiliğinin kolay olması nedeniyle son dönemde oldukça tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra basit drenaj uygulamalarında iri taş parçaları kullanılabileceği gibi plaka taşlar ya da tuğlalarda tercih edilmektedir.

Drenaj Uygulamasının Aşamaları

 • Yapı çevresinde yapılan temizleme işleminin ardından kepçe ya da el ile kazı işlemine başlanır.
 • Ana rögara uzaklığı ve eğimi hesaplanır.
 • Ortalama 1.7 m derinlikte tranşe açılması gerekirken genişlik için serbest çalışılabilir.
 • Temelin alt seviyesine kadar yapılan kazı işleminin ardından yapının duvarları temizlenip yıkandıktan sonra kuruması için beklenir.
 • Temel ve duvarların kurumasının ardından zeminde sıvı membran işlemine geçilir.
 • PP3000 cam elyaflı ve keçeli bir malzeme ile ısıtma yardımı yapılır. Uygulamanın ek yerleri 20 - 30 cm kadar üst üste getirilerek membran uygulaması yapılır.
 • Yastıklama tekniği kullanılarak 100’lük drenflex drenaj borusu temelin üstüne ya da temel kirişinin altına döşenir.
 • Drenflex borusunun üzerine geotekstil malzemesi örtülerek mıcır dolgu işlemi yapılır.
 • Membranın zarar görmesini engellemek amacıyla duvar su izolasyonu subasman kotu ile drenflex borusuna kadar drenaj levhası yerleştirilir.
 • Yapılan bu işlemler sırasında yapının tesisatlarında oluşan bir zarar görüldüğünde anında onarım işlemi yapılır.
 • Açılan alanın doldurulmasına başlanarak yapı etrafına 50 - 80 cm genişliğinde tretuvar betonu yapılır. Betonun üzerine oluklu karo taşı döşenir ve çatı inişleri ile yağmur suyu bacasının bağlantılarının yapılmasına dikkat et edilir.
 • Son olarak bahçe ve konut girişi eski haline getirilerek test işlemi yapılır.

Drenaj izolasyon;

 Drenaj nedir ?

 Drenaj; suların toplanması, denetim altına alınması ve uzaklaştırılmasıdır. Drenaj yüzey drenajı ve yer altı drenajı olmak üzere ikiye ayrılır.

Yüzey drenajında toprak üstündeki suların yönetimi, denetimi, yer değişimi, birikimi ve düzeni yer altı drenajında da toprak altındaki suların yönetimi, denetimi ve muhafazası söz konusudur. Yüzey drenajının ana amacı, yapılara ve alanlara suların yapacağı zararı yada sel oluşumunu önlemektir.

1.1. Drenajın Yararları

Sel oluşumunu önler Doğal ve yapısal çevreye zarar verebilecek su toplanmalarını asgariye indirmek için bitkisel, yapısal materyaller ve drenaj sistemleri kullanılır.

Erozyonun önlenmesi Erozyonda, taşıntı materyali: materyal tuzakları, çökeltme göletleri, bitki örtüsü ve uygun tesviye ile kaynağında tutulmalıdır.

Toprak kabartması ve don zararlarının azaltılması Bazı hallerde tefsiye tabakası, kaplamalı yüzeyler ve yapıların altındaki topraklarda kabarmalar ve don zararlanmaları meydana gelebilir.Bu zararlanmaları önlemek yada minimuma indirmek ancak doğru drenaj sistemlerinin kurulmasıyla mümkün olabilir.

Su kalitesinin korunması Doğaya müdehaleler sonucunda meydana gelen doğal hidrolojik döngü içerisinde meydana gelebilecek bozulmalar drenaj sistemleri kullanılarak asgariye indirilebilir.Yer altı yada yüzey su seviyesinin korunması buna örnektir.

Yaban hayatının korunması Mevcut drenaj sistemlerinin korunmasının çevresel faydası yaban hayatı ortamının muhafazasıdır.Doğal ortamlar gelişi güzel ve yetersiz bir şekilde yapılan yapılan gelişmeler sonucunda değişmekte ve bozulmaktadır.

Toprağın Rahatlaması Değişimler ve müdehaleler sonucu toprak bünyesinde biriken fazla sular drene edilmelidir.Böylece toprak üzerindeki bitkilerin ve yaban yaşamın fazla sudan görebileceği zararlar önlenmiş doğal döngü korunmuş olacaktır.

Su kalitesinin korunması

 Doğaya müdehaleler sonucunda meydana gelen doğal hidrolojik döngü içerisinde meydana gelebilecek bozulmalar drenaj sistemleri kullanılarak asgariye indirilebilir.Yer altı yada yüzey su seviyesinin korunması buna örnektir.

Yaban hayatının korunması Mevcut drenaj sistemlerinin korunmasının çevresel faydası yaban hayatı ortamının muhafazasıdır.Doğal ortamlar gelişi güzel ve yetersiz bir şekilde yapılan yapılan gelişmeler sonucunda değişmekte ve bozulmaktadır.

Toprağın Rahatlaması Değişimler ve müdehaleler sonucu toprak bünyesinde biriken fazla sular drene edilmelidir.Böylece toprak üzerindeki bitkilerin ve yaban yaşamın fazla sudan görebileceği zararlar önlenmiş doğal döngü korunmuş olacaktır. Drenaj Sistemleri

 Açık sistemler (yüzey drenaj sistemleri)

 Kapalı sistemler (yer altı drenaj sistemleri)

 Açık ve kapalı sistemlerin kombinasyonu sonucunda oluşan sistemler (karma drenaj sistemleri)

2. Yüzey drenajı Yer yüzüne yağmur, kar,dolu vb. şekillerde düşen sular yağış adını alır.Yeterli bir drenaj çözümü için: -Drene edilecek alanın aldığı yağış hakkında her türlü verinin toplanması -Yağışın ne kadarının yüzey akısına sebep olduğunun saptanması -Yağış ölçüm değerlerinin sağlanması ve bu verilere dayanarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunulması gerekmektedir. Yağış suyunun ve yüzeysel akışın kontrol altına alınması ve zararsız hale getirilmesi için: -Doğal drenaj yatakları -Açık hendekler ve kanallar -Menfezler -Kapalı toprak altı borularından yararlanılır.

 Yüzeysel Akışın Yönlendirilmesi Oluşturan Ana Veriler - Yüzeysel akışın kaynağını tespit için gerekirse komşu arazileri de içine alan topografya analizi yapılmalı.(yüksek veya alçak yerler, sırtlar, vadiler, kuru ve sulu dereler, toplanma noktaları) - Arazide su geçirimi özelliği iyi olan çakıllı veya kumlu topraklar ile geçirgenliği zayıf olan kil ve tozlu topraklar gibi olağandışı topraklar belirlenmelidir.

3 - Suyun geldiği en yüksek ve gittiği en alçak noktalar belirlenmelidir. - Kuru kalması istenen bölgeler ve alandaki mevcut yapılar tespit edilmelidir.

 Tipik bir yağış suyu drenaj sistemine örnek Yağış sonucunda bir bina çatısından drene olan sular yağmur oluklarına toplanır,sular yağmur suyu iniş boruları vasıtasıyla teras,koruma betonu yada çim yüzeye ulaşır.Bu yüzeylerin binadan dışarı doğru eğimli yapılmış olması gerekir.Yerçekimi etkisiyle suyun eğim yönünde hareketi sağlanır.Suyun çim alan üzerindeki hareketi sırasında bir kısım su kaybı meydana gelir.Su çim alandan bir yola buradan yol boyunca belli aralıklarla yapılmış olan rögarlara,buradan da giderek artan kesitlere sahip olan menfezler vasıtasıyla bir akarsuya,göle yada denize boşaltılır.Söz konusu çatıdan inen sular doğrudan bir kanalizasyona da verilebilir.Ülkemizde çok kullanılan bu uygulamanın bir çok sakıncası bulunması nedeniyle kentlerde bu tür drenaj sistemlerini kullanılması doğru değildir.

Genel olarak yağış drenaj sistemleri ikiye ayrılır. - Özel drenaj sistemleri: Belirli arazilerden gelen suların yollara(drenaj oluğu yada rögarlara yöneltilmesi için uygulanan sistemlerdir. - Genel drenaj sistemleri: Yağış sonucunda akışa gecen suları meydanlardan,caddelerden ve yollardan toplayarak kontrollü bir şekilde bir akarsuya ulaştırılmasını sağlamak üzere planlanmış sistemlerdir.

3. Yüzeysel Drenajda Kullanılan Yapılar yada Tesisler

 Kenar Hendekleri Yüzeydeki suyun toplanıp uzaklaştırılması kenar hendekleriyle sağlanır.Kenar hendekleri hendek iç yüzeyleri genelde toprak olarak bırakılır.Eğim çoksa ve akış hızlıysa hendek yüzeyleri kaplanır.Hendek derinliği yağış durumuna göre 4 - 7.5 cm arasında değişir.

 Kenar hendekleri üçgen ve yamuk kesitli kenar hendekleri olmak üzere ikiye ayrılır. Çatı süzgeçleri çatı drenaj elemanlarıdır ve doğru olarak tasarlanmış bir izolasyon ile birlikte yağmur suyunun güvenli bir şekilde drenajını sağlar. Çatı süzgeçlerinin seçimi yağış tesisatına, iklim koşullarına ve uygulama alanına göre yapılmalıdır. 

 

SU YALITIMI – SU YALITIM FİRMASI – SU YALITIM FİRMALARI – SU YALITIM MALZEMELERİ – YALITIMI – YALITIM FİRMASI – YALITIM FİRMALARI – SU İZOLASYONU – SU İZOLASYON FİRMASI – SU İZOLASYON FİRMALARI – SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – İZOLASYON FİRMASI – İZOLASYON FİRMALARI   

TEMEL SU YALITIMI – TEMEL SU YALITIM FİRMASI – TEMEL SU YALITIM FİRMALARI – TEMEL SU YALITIM MALZEMELERİ –  TEMEL YALITIMI – TEMEL YALITIM FİRMASI -TEMEL YALITIM FİRMALARI –   TEMEL SU İZOLASYONU – TEMEL SU İZOLASYON FİRMASI – TEMEL SU İZOLASYON FİRMALARI – TEMEL SU İZOLASYON MALZEMELERİ -TEMEL İZOLASYON – TEMEL İZOLASYON FİRMASI -TEMEL İZOLASYON FİRMALARI    

PERDE SU YALITIMI – PERDE SU YALITIM FİRMASI – PERDE SU YALITIM FİRMALARI – PERDE SU YALITIM MALZEMELERİ – PERDE YALITIMI – PERDE YALITIM FİRMASI – PERDE YALITIM FİRMALARI –   PERDE SU İZOLASYONU – PERDE SU İZOLASYON FİRMASI – PERDE SU İZOLASYON FİRMALARI – PERDE SU İZOLASYON MALZEMELERİ – PERDE İZOLASYON – PERDE İZOLASYON FİRMASI – PERDE İZOLASYON FİRMALARI    

OTOPARK SU YALITIMI – OTOPARK SU YALITIM FİRMASI – OTOPARK SU YALITIM FİRMALARI – OTOPARK SU YALITIM MALZEMELERİ – OTOPARK YALITIMI – OTOPARK YALITIM FİRMASI – OTOPARK YALITIM FİRMALARI – OTOPARK SU İZOLASYONU – OTOPARK SU İZOLASYON FİRMASI – OTOPARK SU İZOLASYON FİRMALARI – OTOPARK SU İZOLASYON MALZEMELERİ – OTOPARK İZOLASYON – OTOPARK İZOLASYON FİRMASI – OTOPARK İZOLASYON FİRMALARI   

ASANSÖR SU YALITIMI – ASANSÖR SU YALITIM FİRMASI – ASANSÖR SU YALITIM FİRMALARI – ASANSÖR SU YALITIM MALZEMELERİ – ASANSÖR YALITIMI – ASANSÖR YALITIM FİRMASI – ASANSÖR YALITIM FİRMALARI – ASANSÖR SU İZOLASYONU – ASANSÖR SU İZOLASYON FİRMASI – ASANSÖR SU İZOLASYON FİRMALARI – ASANSÖR SU İZOLASYON MALZEMELERİ – ASANSÖR İZOLASYON – ASANSÖR İZOLASYON FİRMASI – ASANSÖR İZOLASYON FİRMALARI   

HAVUZ SU YALITIMI – HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – HAVUZ SU YALITIM FİRMALARI – HAVUZ SU YALITIM MALZEMELERİ – HAVUZ YALITIMI – HAVUZ YALITIM FİRMASI – HAVUZ YALITIM FİRMALARI – HAVUZ SU İZOLASYONU – HAVUZ SU İZOLASYON FİRMASI – HAVUZ SU İZOLASYON FİRMALARI – HAVUZ SU İZOLASYON MALZEMELERİ – HAVUZ İZOLASYON – HAVUZ İZOLASYON FİRMASI – HAVUZ İZOLASYON FİRMALARI 

SU DEPOSU SU YALITIMI – SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – SU DEPOSU SU YALITIM FİRMALARI – SU DEPOSU SU YALITIM MALZEMELERİ –  SU DEPOSU YALITIMI – SU DEPOSU YALITIM FİRMASI – SU DEPOSU YALITIM FİRMALARI – SU DEPOSU SU İZOLASYONU – SU DEPOSU SU İZOLASYON FİRMASI – SU DEPOSU SU İZOLASYON FİRMALARI – SU DEPOSU SU İZOLASYON MALZEMELERİ – SU DEPOSU İZOLASYON – SU DEPOSU İZOLASYON FİRMASI – SU DEPOSU İZOLASYON FİRMALARI 

AÇIK TERAS SU YALITIMI – AÇIK TERAS SU YALITIM FİRMASI – AÇIK TERAS SU YALITIM FİRMALARI – AÇIK TERAS SU YALITIM MALZEMELERİ –  AÇIK TERAS YALITIMI – AÇIK TERAS YALITIM FİRMASI – AÇIK TERAS YALITIM FİRMALARI – AÇIK TERAS SU İZOLASYONU – AÇIK TERAS SU İZOLASYON FİRMASI – AÇIK TERAS SU İZOLASYON FİRMALARI – AÇIK TERAS SU İZOLASYON MALZEMELERİ – AÇIK TERAS İZOLASYON – AÇIK TERAS İZOLASYON FİRMASI – AÇIK TERAS İZOLASYON FİRMALARI 

ÇATI SU YALITIMI – ÇATI SU YALITIM FİRMASI – ÇATI SU YALITIM FİRMALARI – ÇATI SU YALITIM MALZEMELERİ –  ÇATI YALITIMI – ÇATI YALITIM FİRMASI – ÇATI YALITIM FİRMALARI – ÇATI SU İZOLASYONU – ÇATI SU İZOLASYON FİRMASI – ÇATI SU İZOLASYON FİRMALARI – ÇATI SU İZOLASYON MALZEMELERİ – ÇATI İZOLASYON – ÇATI İZOLASYON FİRMASI – ÇATI İZOLASYON FİRMALARI – ÇATI AKTARMA FİRMASI – ÇATI KAPLAMA FİRMASI – GİZLİ DERE SU YALITIM FİRMASI

ETERNİT SU YALITIMI – SAÇ ÇATI SU YALITIM FİRMASI – PANEL SU YALITIM FİRMALARI – AHŞAP ÇATI SU YALITIM MALZEMELERİ – SHİNGLE YALITIMI – KUMLU MEMBRAN YALITIM FİRMASI – KİREMİT ÇATI YALITIM FİRMALARI –   BRAS ÇATI SU İZOLASYONU – ÇATI EKLERİ TAMİRİ SU İZOLASYON FİRMASI – VİLLA ÇATI SU İZOLASYON FİRMALARI – FABRİKA ÇATI SU İZOLASYON MALZEMELERİ – BİNA ÇATI İZOLASYON – YAPI ÇATI İZOLASYON FİRMASI – ÇARDAK ÇATI İZOLASYON FİRMALARI   

İSTANBUL SU YALITIMI – İSTANBUL SU YALITIM FİRMASI – İSTANBUL SU YALITIM FİRMALARI – İSTANBUL SU YALITIM MALZEMELERİ – İSTANBUL YALITIMI – İSTANBUL YALITIM FİRMASI – İSTANBUL YALITIM FİRMALARI – İSTANBUL SU İZOLASYONU – İSTANBUL SU İZOLASYON FİRMASI – İSTANBUL SU İZOLASYON FİRMALARI – İSTANBUL SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İSTANBUL İZOLASYON – İSTANBUL İZOLASYON FİRMASI – İSTANBUL İZOLASYON FİRMALARI   

EDİRNE SU YALITIMI – EDİRNE SU YALITIM FİRMASI – EDİRNE SU YALITIM FİRMALARI – EDİRNE SU YALITIM MALZEMELERİ – EDİRNE YALITIMI – EDİRNE YALITIM FİRMASI – EDİRNE YALITIM FİRMALARI – EDİRNE SU İZOLASYONU – EDİRNE SU İZOLASYON FİRMASI – EDİRNE SU İZOLASYON FİRMALARI – EDİRNE SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – EDİRNE İZOLASYON FİRMASI – EDİRNE İZOLASYON FİRMALARI   

TEKİRDAĞ SU YALITIMI – TEKİRDAĞ SU YALITIM FİRMASI – TEKİRDAĞ SU YALITIM FİRMALARI – TEKİRDAĞ SU YALITIM MALZEMELERİ – TEKİRDAĞ YALITIMI – TEKİRDAĞ YALITIM FİRMASI – TEKİRDAĞ YALITIM FİRMALARI – TEKİRDAĞ SU İZOLASYONU – TEKİRDAĞ SU İZOLASYON FİRMASI – TEKİRDAĞ SU İZOLASYON FİRMALARI – TEKİRDAĞ SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – TEKİRDAĞ İZOLASYON FİRMASI – TEKİRDAĞ İZOLASYON FİRMALARI 

YALOVA SU YALITIMI – YALOVA SU YALITIM FİRMASI – YALOVA SU YALITIM FİRMALARI – YALOVA SU YALITIM MALZEMELERİ – YALOVA YALITIMI – YALOVA YALITIM FİRMASI – YALOVA YALITIM FİRMALARI – YALOVA SU İZOLASYONU – YALOVA SU İZOLASYON FİRMASI – YALOVA SU İZOLASYON FİRMALARI – YALOVA SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – YALOVA İZOLASYON FİRMASI – YALOVA İZOLASYON FİRMALARI 

BURSA SU YALITIMI – BURSA SU YALITIM FİRMASI – BURSA SU YALITIM FİRMALARI – BURSA SU YALITIM MALZEMELERİ – BURSA YALITIMI – BURSA YALITIM FİRMASI – BURSA YALITIM FİRMALARI – BURSA SU İZOLASYONU – BURSA SU İZOLASYON FİRMASI – BURSA SU İZOLASYON FİRMALARI – BURSA SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – BURSA İZOLASYON FİRMASI – BURSA İZOLASYON FİRMALARI 

SAPANCA SU YALITIMI – SAPANCA SU YALITIM FİRMASI – SAPANCA SU YALITIM FİRMALARI – SAPANCA SU YALITIM MALZEMELERİ – SAPANCA YALITIMI – SAPANCA YALITIM FİRMASI – SAPANCA YALITIM FİRMALARI – SAPANCA SU İZOLASYONU – BURSA SU İZOLASYON FİRMASI – BURSA SU İZOLASYON FİRMALARI – BURSA SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – SAPANCA İZOLASYON FİRMASI – SAPANCA İZOLASYON FİRMALARI 

ABANT SU YALITIMI – ABANT SU YALITIM FİRMASI – ABANT SU YALITIM FİRMALARI – ABANT SU YALITIM MALZEMELERİ – ABANT YALITIMI – ABANT YALITIM FİRMASI – ABANT YALITIM FİRMALARI – ABANT SU İZOLASYONU – ABANT SU İZOLASYON FİRMASI – ABANT SU İZOLASYON FİRMALARI – ABANT SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – ABANT İZOLASYON FİRMASI – ABANT İZOLASYON FİRMALARI 

KARTEPE SU YALITIMI – KARTEPE SU YALITIM FİRMASI – KARTEPE SU YALITIM FİRMALARI – KARTEPE SU YALITIM MALZEMELERİ – KARTEPE YALITIMI – KARTEPE YALITIM FİRMASI – KARTEPE YALITIM FİRMALARI – ABANT SU İZOLASYONU – KARTEPE SU İZOLASYON FİRMASI – KARTEPE SU İZOLASYON FİRMALARI – KARTEPE SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – KARTEPE İZOLASYON FİRMASI – KARTEPE İZOLASYON FİRMALARI 

BOLU SU YALITIMI – BOLU SU YALITIM FİRMASI – BOLU SU YALITIM FİRMALARI – BOLU SU YALITIM MALZEMELERİ – BOLU YALITIMI – BOLU YALITIM FİRMASI – BOLU YALITIM FİRMALARI – BOLU SU İZOLASYONU – BOLU SU İZOLASYON FİRMASI – BOLU SU İZOLASYON FİRMALARI – BOLU SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – BOLU İZOLASYON FİRMASI – BOLU İZOLASYON FİRMALARI 

ÇANAKKALE SU YALITIMI – ÇANAKKALE SU YALITIM FİRMASI – ÇANAKKALE SU YALITIM FİRMALARI – ÇANAKKALE SU YALITIM MALZEMELERİ – ÇANAKKALE YALITIMI – ÇANAKKALE YALITIM FİRMASI – ÇANAKKALE YALITIM FİRMALARI – ÇANAKKALE SU İZOLASYONU – ÇANAKKALE SU İZOLASYON FİRMASI – ÇANAKKALE SU İZOLASYON FİRMALARI – ÇANAKKALE SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – ÇANAKKALE İZOLASYON FİRMASI – ÇANAKKALE İZOLASYON FİRMALARI 

İZMİR SU YALITIMI – İZMİR SU YALITIM FİRMASI – İZMİR SU YALITIM FİRMALARI – İZMİR SU YALITIM MALZEMELERİ – İZMİR YALITIMI – İZMİR YALITIM FİRMASI – İZMİR YALITIM FİRMALARI – İZMİR SU İZOLASYONU – İZMİR SU İZOLASYON FİRMASI – İZMİR SU İZOLASYON FİRMALARI – İZMİR SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZMİRİZOLASYON – İZMİR İZOLASYON FİRMASI – İZMİR İZOLASYON FİRMALARI 

BODRUM SU YALITIMI – BODRUM SU YALITIM FİRMASI – BODRUM SU YALITIM FİRMALARI – BODRUM SU YALITIM MALZEMELERİ – BODRUM YALITIMI – BODRUM YALITIM FİRMASI – BODRUM YALITIM FİRMALARI – BODRUM SU İZOLASYONU – BODRUM SU İZOLASYON FİRMASI – BODRUM SU İZOLASYON FİRMALARI – BODRUM SU İZOLASYON MALZEMELERİ –  BODRUM İZOLASYON – BODRUM  İZOLASYON FİRMASI – BODRUM   İZOLASYON FİRMALARI 

ANTALYA SU YALITIMI – ANTALYA SU YALITIM FİRMASI – ANTALYA SU YALITIM FİRMALARI – ANTALYA SU YALITIM MALZEMELERİ – ANTALYA YALITIMI – ANTALYA YALITIM FİRMASI – ANTALYA YALITIM FİRMALARI – ANTALYA SU İZOLASYONU – ANTALYA SU İZOLASYON FİRMASI – ANTALYA SU İZOLASYON FİRMALARI – ANTALYA SU İZOLASYON MALZEMELERİ – ANTALYA İZOLASYON – ANTALYA İZOLASYON FİRMASI – ANTALYA   İZOLASYON FİRMALARI 

ANKARA SU YALITIMI – ANKARA SU YALITIM FİRMASI – ANKARA SU YALITIM FİRMALARI – ANKARA SU YALITIM MALZEMELERİ – ANKARA YALITIMI – ANKARA YALITIM FİRMASI – ANKARA YALITIM FİRMALARI – ANKARA SU İZOLASYONU – ANKARA SU İZOLASYON FİRMASI – ANKARA SU İZOLASYON FİRMALARI – ANKARA SU İZOLASYON MALZEMELERİ – ANKARA İZOLASYON – ANKARA İZOLASYON FİRMASI – ANKARA   İZOLASYON FİRMALARI 

Atak gurup inşaat izolasyon mimari proje geliştirme san. Tic. Ltd. Şti; güçlü kurumsal yapısı, güvenilir tedarik ağıyla ve deneyimli uzman kadrosu ile Su İzolasyon, Isı ve Ses İzolasyon, Zemin Sistemleri̇,

Çatı Sistemleri ile sektörlerinin önde gelen firmalarından biri durumunda hızla ilerlemektedir.

Hizmette sağladığı kalite, sürdürdüğü araştırma ve geliştirme çalışmaları ve ticari itibarı ile sektöründe tedarik ve uygulama yönünden liderlik konumunu kazanmıştır.

Atak gurup İnşaat & İzolasyon, uzmanı olduğu izolasyon konusunda da hizmetlerini sürdürmektedir. Kuruluşundan buyana ATAK GURUP İnşaat & İzolasyon’un felsefesi, kendi tasarım ve detay yöntemlerini geliştirerek, iç pazarda kaliteli, güvenilir ve çağdaş yerini korumak ve geliştirmek olmuştur.

Yılların birikimi ATAK GURUP İnşaat & İzolasyon’un çok sayıda yatırım projelerinde yer almasını sağlamıştır. Burada özetlenen; geçmişte yapılan işler, halen yapılmakta olan ve ileride yapılması hedef alınan işler için en büyük teminatımızdır.

Temel İzolasyon

ATAK GURUP İZOLASYON FİRMASI OLARAK YAPILARDAKİ SU İZOLASYON SORUNLARI KONUSUNDA UZMAN SU YALITIM USTASI KADROMUZLA İSTANBUL’UN TÜM BÖLGELERİNDE SU YALITIM UYGULAMASI YAPMAKTAYIZ, TEMEL SU YALITIMI UYGULAMA FİRMASI OLARAK TEMEL ALTI BOHÇALAMA SU YALITIMI VE TEMEL SU İZOLASYON UYGULAMASI VE YAPI TEMELLERİNDEKİ SU SIZINLILARININ SU YALITIMI VE ÇÖZÜMÜNÜ OLUŞTURMAKTAYIZ, İSTANBULTA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SU YALITIM KEFİŞLERİMİZ SONUÇUNDA ÇOĞUL  SEKİ YAPILARIN ZEMİN KATLARINDA SU YALITIMI SORUNU  İLE KARŞILAŞMAKTAYIZ BU GİBİ İSU İZOLASYON ÇÖZÜMLERİ İÇİN YAPI TEMELLERİN SU SIZINTISI OLANA ÇATLAK VE SOĞUK DERZ GİBİ KISIMLARIN AKTİF SU KAÇAKLARI İÇİN POLİÜRETAN ENJEKSİYON UYGULAMASI YAPILMAKTADIR. BUNLA BİRLİKTE NEGATİF SU YALITIMI ÇÖZÜMÜ İÇİN KRİSTALİZE SÜRME İZOLASYON UYGULAMASI YAPILMAKTADIR. BU İKİ ZOLASYON YÖNTEMİ İLE BİNA İÇİNE GELEN SU SORUNU KESİN OLARAK GARANTİLİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜME KOŞUŞMUŞ OLUR.

TEMEL BOHÇALAMA SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ 1-) BİTÜM ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI. 2-) PVC ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI. TEMEL SU YALITIM FİRMASI – TEMEL SU İZOLASYON FİRMASI – TEMEL SU YALITIMI NASIL YAPILIR – TEMEL BOHÇALAMA SU YALITIMI FİRMASI – İSTANBUL TEMEL SU YALITIM FİRMASI – TEMEL SU SIZINTINSINI ÇÖZÜMÜ – TEMEL SU YALITIMI NEDİR – TEMEL ALTI SU YALITIM UYGULAMASI – TEMEL SU İZOLASYON USTASI – TEMEL MEBRAN UYGULAMASI – TEMEL SU YALITIM MALZEMESİ – TEMEL ALTI DRENAJ SU YALITIMI – TEMEL SU YALITIM USTASI – EN İYİ TEMEL İZOLASYON MALZEMESİ – EN YAKIN TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ATAŞEHİR TEMEL SU YALITIM FİRMASI – KADIKÖY TEMEL İZOLASYON FİRMASI – MALTEPE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – KARTAL TEMEL SU YALITIM FİRMASI – PENDİK TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ÜSKÜDAR TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ÜMRANİYE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ÇENGELKÖY TEMEL SU YALITIM FİRMASI – GEBZE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ÇEKMEKÖY TEMEL SU YALITIM FİRMASI – SARIYER TEMEL SU YALITIM FİRMASI – BEŞİKTAŞ TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ZEKERİYAKÖY TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ACARKENT TEMEL SU YALITIM FİRMASI – KEMERBURGAZ TEMEL SU YALITIM FİRMASI – TUZLA TEMEL SU YALITIM FİRMASI – HADIMKÖY TEMEL SU YALITIM FİRMASI – BEYLİZDÜZÜ TEMEL SU YALITIM FİRMASI – GÖZTEPE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ŞİLE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ORTAKÖY TEMEL SU YALITIM FİRMASI – İSTİNYE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – EMİRGAN TEMEL SU YALITIM FİRMASI – FLORYA TEMEL SU YALITIM FİRMASI – BÜYÜKÇEKMECE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ÜSKÜDAR SU YALITIM – ÜSKÜDAR SU İZOLASYON – ÜSKÜDAR SU YALITIM FİRMASI – ÜSKÜDAR SU YALITIM FİRMASI – ÇEKMEKÖY SU YALITIM – ÇEKMEKÖY SU İZOLASYON – ÇEKMEKÖY SU YALITIM FİRMASI – SANCAKTEPE SU YALITIM FİRMASI – SANCAKTEPE SU YALITIM – SANCAKTEPE SU İZOLASYON – SANCAKTEPESU YALITIM FİRMASI 

Perde İzolasyon: ATAK GURUP İZOLASYON FİRMASI OLARAK YAPI PERDELERİNDEKİ SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ İÇN ÖNCELİKLE SU YALITIM KONUSUNDA UZMAN SU YALITIM USTALARIMIZ VE SU YALITIM UZMAN TEKNİK EKİBİMİZLE YAPILAN KEŞİFLER SONUÇUNDA PERDE SU YALITIM ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ BELİRTİYORUZ YAPILARDA GELENDE ÇİFT YÜZ PERDELERDE BİTÜM ESASLI LİKİT SÜRME SU YALITIMI VE BİTÜM MEMBRAN SU YALITIMI VE PVC SU YALITIMI UYGULAMASI YAPILMAKTADIR. SU YALITIMUYGULAMASI ÖNCESİNDE SUYALITIM İÇİN UYGUN YÜZEY HAZIRLIĞI SU İZOLASYON UYGULAMASI KADAR ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. İNŞAAT FİRMALARI YETKİLİLERİNDE VEYA GENEL OLARAK İNSANLARDA ŞÖYLE BİR YANLIŞ KANI BULUNMAKTADIR. SU YALITIMI YAPTIRDIK ARTIK BURAYA SU DRENAJ UYGULAMASI YAPILMASINA GEREK YOK GİBİ İSTEKLER BULUNMAKTA BU DURUM TAMAMEN YALIŞ BİR BİLGİDİR. SU DRENAJ UYGULAMASI SU YALITIMININ KORUNMASI VE BASINLI SUYA MAHRUZ KALMAMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR DETAYDIR. TÜRKİYE GENELİNDE ÖZELLİLE İSTANBULDA YAPILARIN BİR ÇOKU ESKİ VE SU YALITIM SORUNU BULUNMAKTADIR. BU GİBİ BİNA PERDELERİNDEN GELEN SU SIZINTILARI VE YAPISAL ÇATLAKLARDAN GELEN SU SIZINTISI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPI ETRAFINDAKİ TOPRAK KISMIN ALINMASI DURUMU VARSA ÖNCELİKLE BU YÖNTEN İLE BİNA ÇEVRESİ AÇILIP SU YALITIM ONARIM YAPILMAKTADIR. AMA BU ŞEKİLDE MÜNKÜN OLMAYAN YAPILARDA SU YALITIM ÇÖZÜMÜ İÇİN GENELDE BİNA İÇİNDEN ÇATLAKLARA SU YALITIM ENJEKSİYON UYGULAMASI VE NEGATİF SU YALITIM MALZEMELERİ İLE SÜRME UYGULAMA YAPILARAK YAPILARDINIZI SUYA MARUZ OLMASINI TAMAMEN ÖNLEMEKTEYİZ YAPILAN TÜM SU YZLITIM UYGULAMALARI FİRMA GARNTİMİZDEDİR. BİZLER SU YALITIM FİRMASI OLARAK SU YALITIM UZMANI OLARAK BU GİBİ İŞLERİ YILLARIN VERMİŞ OLDUĞU BİLGİ VE BİRİKİM İLE YAPMAKTAYIZ.

PERDE SU YALITIM FİRMASI – PERDE SU İZOLASYON FİRMASI – PERDE SU YALITIMI NASIL YAPILIR ? PERDE BOHÇALAMA SU YALITIMI FİRMASI – İSTANBUL PERDE SU YALITIM FİRMASI – PERDE SU SIZINTINSINI ÇÖZÜMÜ – PERDE SU YALITIMI NEDİR – PERDE ALTI SU YALITIM UYGULAMASI – PERDE SU İZOLASYON USTASI – PERDE MEBRAN UYGULAMASI – PERDE SU YALITIM MALZEMESİ – PERDE ALTI DRENAJ SU YALITIMI – PERDE SU YALITIM USTASI – EN İYİ PERDE İZOLASYON MALZEMESİ – EN YAKIN PERDE SU YALITIM FİRMASI – ATAŞEHİR PERDE SU YALITIM FİRMASI – KADIKÖY PERDE İZOLASYON FİRMASI – MALTEPE PERDE SU YALITIM FİRMASI – KARTAL PERDE SU YALITIM FİRMASI – PENDİK PERDE SU YALITIM FİRMASI – ÜSKÜDAR PERDE SU YALITIM FİRMASI – ÜMRANİYE PERDE SU YALITIM FİRMASI – ÇENGELKÖY PERDE SU YALITIM FİRMASI – GEBZE PERDE SU YALITIM FİRMASI – ÇEKMEKÖY PERDE SU YALITIM FİRMASI – SARIYER PERDE SU YALITIM FİRMASI – BEŞİKTAŞ PERDE SU YALITIM FİRMASI – ZEKERİYAKÖY PERDE SU YALITIM FİRMASI – ACARKENT PERDE SU YALITIM FİRMASI – KEMERBURGAZ PERDE SU YALITIM FİRMASI – TUZLA PERDE SU YALITIM FİRMASI – HADIMKÖY PERDE SU YALITIM FİRMASI – BEYLİZDÜZÜ PERDE SU YALITIM FİRMASI – GÖZTEPE PERDE SU YALITIM FİRMASI – ŞİLE PERDE SU YALITIM FİRMASI – ORTAKÖY PERDE SU YALITIM FİRMASI – İSTİNYE PERDE SU YALITIM FİRMASI – EMİRGAN PERDE SU YALITIM FİRMASI – FLORYA PERDE SU YALITIM FİRMASI – BÜYÜKÇEKMECE PERDE SU YALITIM FİRMASI 
PERDE BOHÇALAMA SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ 1-) BİTÜM SÜRME ESASLI SU YALITIM UYGULAMASI. 2-) BİTÜM ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI. 3-)PVC ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI.

Su Deposu Yalıtım su deposu su yalıtımı yapı içlerinde yapılması gereken en önemli su yalıtım uygulamalarından biridir. su deposu su yalıtım firması olarak hemen hijyenik su deposu hemende içme su depoları uygulaması yapmaktayız su deposu içeme suyu sertifikası olan su yalıtım malzemelerimiz ile uzman su yalıtım ustalarımız ile su depolarındaki çatlaklardan gelen su izolasyon sorunlarını çözmekteyiz. 

SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – SU DEPOSU SU İZOLASYON FİRMASI – SU DEPOSU SU YALITIMI NASIL YAPILIR – SU DEPOSU BOHÇALAMA SU YALITIMI FİRMASI – İSTANBUL SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – SU DEPOSU SU SIZINTINSINI ÇÖZÜMÜ – SU DEPOSU SU YALITIMI NEDİR – SU DEPOSU ALTI SU YALITIM UYGULAMASI – SU DEPOSU SU İZOLASYON USTASI – SU DEPOSU MEBRAN UYGULAMASI – SU DEPOSU SU YALITIM MALZEMESİ – SU DEPOSU ALTI DRENAJ SU YALITIMI – SU DEPOSU SU YALITIM USTASI – EN İYİ SU DEPOSU İZOLASYON MALZEMESİ – EN YAKIN SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ATAŞEHİR SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – KADIKÖY SU DEPOSU İZOLASYON FİRMASI – MALTEPE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – KARTAL SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – PENDİK SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ÜSKÜDAR SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ÜMRANİYE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ÇENGELKÖY SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – GEBZE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ÇEKMEKÖY SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – SARIYER SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – BEŞİKTAŞ SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ZEKERİYAKÖY SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ACARKENT SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – KEMERBURGAZ SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – TUZLA SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – HADIMKÖY SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – BEYLİZDÜZÜ SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – GÖZTEPE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ŞİLE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ORTAKÖY SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – İSTİNYE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – EMİRGAN SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – FLORYA SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – BÜYÜKÇEKMECE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI 
SU DEPOSU SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ (İÇME SU SERTİFİKALI) 1-)ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI. 2-)PVC MEMBRAN ESASLI YALITIM UYGULAMASI.

Havuz Su Yalıtım 

ATAK GURUP HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – HAVUZ SU İZOLASYON FİRMASI – HAVUZ SU YALITIMI NASIL YAPILIR – HAVUZ BOHÇALAMA SU YALITIMI FİRMASI – İSTANBUL HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – HAVUZ SU SIZINTINSINI ÇÖZÜMÜ – HAVUZ SU YALITIMI NEDİR – HAVUZSU ALTI SU YALITIM UYGULAMASI – HAVUZ SU İZOLASYON USTASI – HAVUZ MEBRAN UYGULAMASI – HAVUZ SU YALITIM MALZEMESİ – HAVUZ ALTI DRENAJ SU YALITIMI – HAVUZ SU YALITIM USTASI – EN İYİ HAVUZ İZOLASYON MALZEMESİ – EN YAKIN HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ATAŞEHİR HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – KADIKÖY HAVUZ İZOLASYON FİRMASI – MALTEPE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – KARTAL HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – PENDİK HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ÜSKÜDAR HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ÜMRANİYE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ÇENGELKÖY HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – GEBZE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ÇEKMEKÖY HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – SARIYER HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – BEŞİKTAŞ HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ZEKERİYAKÖY HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ACARKENT HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – KEMERBURGAZ HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – TUZLA HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – HADIMKÖY HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – BEYLİZDÜZÜ HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – GÖZTEPE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ŞİLE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ORTAKÖY HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – İSTİNYE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – EMİRGAN HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – FLORYA HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – BÜYÜKÇEKMECE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI 
HAVUZ SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ 1-)ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI. 2-)POLİÜRETAN ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

Çatı Kaplama Uygulamaları

Shingle’ın ve Arduazlı membran çatı kaplamaları çatı kaplama işinde sanatsal bir devrime yol açmıştır. 3 boyutlu derinlik etkisi, farklı renklerle, kesim formlarıyla ve ton farklılıkları ile yaratılan görsel zenginlik çatıların mimariye kattığı değeri arttırmıştır.

Çatı İzolasyonu

Sprey Poliüretan Köpük ile çatıların yalıtımı 2 şekilde gerçekleştirilir: (1-) Alttan /Ters Tavan veya Çatı Tabanına, (2-) Üstten/ Çatı Yüzeyine uygulanması şeklindedir.

Islak Zemin Hacim Yalıtım

ISLAK HACİM SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ (MUTFAK-BANYO-WC-BALKON) (1-) ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI. (2-) POLİÜRETAN ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

Teras-Otopark Su Yalıtımı

(1-) ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI. (%125 ESNEK) 2-)POLİÜRETAN SÜRME YALITIM UYGULAMASI. (%450 ESNEK) (3-)BİTÜMLÜ MEMBRAN ESASLI YALITIM UYGULAMASI.        (4-)PVC MEMBRAN ESASLI YALITIM UYGULAMASI.

Poliüretan Enjeksiyon

Poliüretan enjeksiyon sistemi; tek kompenatlı, çözücü içermeyen poliüretan malzemenin suyun sızdığı beton boşlukları ve kılcal çatlaklara negatif yönden (suyun geliş yönünün ters tarafı) enjekte edilmesiyle uygulanan bir su izolasyon sistemidir.

Epoksi Zemin Kaplama

Epoksi zemin kaplamaları yapı sektöründe çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Zemin kaplaması olarak kullanılmasının en temel amacı fiziksel ve kimyasal oluşumların beton yüzeyler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermektir. Epoksi esaslı döşeme kaplamaları uygulanmış olan alanlarda betonarme betonuna kıyasla çok üstün performansa sahip kesintisiz bir yüzey elde edilebilmektedir.

Poliüretan Köpük

Poliüretan sprey köpük ısıtılmayan bodrum tavanı uygulaması, garaj tavanı uygulaması üzerindeki dairenin zemininden gelen soğuk havayı kesmesini sağlar

Baskı Beton

Baskı beton uygulamaları, diğer montaj türlerine göre daha kolay olsa da zor bir iştir ve her baskı uygulaması farklıdır. Bir projesinin boyutu, şekli, rengi, zamanı, beton dökerken dikkate alınmalıdır. Bu maddelere karar verildikten sonra, baskı beton aşamaları, mizanpaj, hazırlama ve beton yerleştirme olarak devam eder. Beton yerleştirilirken ve beton yerleştirilmeden önce ve sonra neler olduğunu daha iyi anlamak için 9 maddelik baskı beton uygulama aşamaları aşağıdadır.

Polyurea Kaplama

Polyurea sprey uygulamaları deneyimli uygulama ekibimiz tarafından yüksek basınçlı polyurea makineleriyle yapılır. Makinelerimizin, uygulama yüzey tipide dikkate alınarak belirli sıcaklık ve basınç ayarları yapılır

SU YALITIM İZOLASYONU USTASI
 Türkiye tüm bölgesinde Su Yalıtım Firması yada İzolasyoncu Ustası Arayanlar? Doğru Adrestesiniz.  merkezinde izolasyon hizmetlerine devam-eden firmamiz,  ilçesinde çalışan su yalıtımı firmaları arasında kendini geliştirmiş önemli izolasyon endüstrilerinden biri haline gelmiştir. Kuruluşundan bu güne kadar ticaretindeki gelişmelere paralel olarak yatırımlarını  İzolasyoncu sektöründe de sürdürmeye devam ettirmektedir.  çapında uygun su izolasyonu fiyatları, Kaliteli malzeme hesaplı işçilik & ustalık, Geniş tecrübe sahibi deneyimli ekiplerle siz değerli müşterilerin hizmetindedir. bölgelerinden su problemlerinize yardım almak için bizi arayın. Sudan Sebepler Probleminiz Olmasın …

 İZOLASYON USTALARI İZOLASYONCU FİRMALARI  SU YALITIMI ÇALIŞMALARI;

 Geneli Su Yalıtımı, Çatlak Enjeksiyon Sistemleri, Asansör Çukuru Yalıtımı, Temel Bohçalama, İnşaat Temeli İzole , Bodrum Su Yalıtımı, Poliüretan İzolasyonu, Membran Su İzolasyonu, Gizli Dere Yalıtımı, Çatı İzolasyonu  Usta Fiyatı, Perde Beton Yalıtım, Su Deposu Yalıtımı, Dilatasyon Yalıtım Firmasi, Püskürtme İzolasyon, Teras Su Yalıtımı, Islak Zemin, Duvar Çatlağı, Havuz Su Yalıtımı, Bina Çevre Su Drenajı, Akıntı Sızıntı Tamiri, Su Kaçağı & Arıza Tespiti, Atık Su Depoları İzolasyon Hizmetleri Sunmaktadır.

Yukarıda sıraladığımız  İzolasyoncu hizmetinde olmazsa olmazı prensipleri Kalite, Zamanında iş bitirme, Kendine has fiyatlandırma olmuştur.

 İzolasyoncu başarı & devamlılığın teminatı hizmette doğruluk & kalitedir prensibiyle çalışmalarına gösterdiğiniz yakın alaka & desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün-ve gelecekte hizmet vermeyi sürdürecektir.

İstanbul da Su Yalıtım İzolasyonu -drenaj Hizmeti Sunulan İlçeler;

 Kavacık »  Arnavutköy » Ata şehir » Avcılar » Bağcılar » Beşiktaş İzolasyoncu » Bahçelievler » Bahçeşehir » Bakırköy » Başakşehir » Bayrampaşa » Beşiktaş » Beykoz » Beylikdüzü » Beyoğlu » Büyükçekmece Firmaları » Çatalca » Çekme köy » Esenler » Esen yurt » Eyüp » Fatih » Gaziosmanpaşa » Güngören » Beşiktaş Yalıtım >> Kadıköy » İkitelli » Kağıthane » Kartal »  Küçükçekmece » Maltepe » Pendik » Sancak tepe » Beşiktaş Usta Sarıyer » Silivri » Sultanbeyli » Sultangazi » Şile » Şişli » Tuzla » Ümraniye » Üsküdar » Zeytinburnu » Beşiktaş İzolasyon Ustası Merkezi …

 izolasyonun malzemeleri lazım, de suyun yalıtımında kullanılan malzemeler,  sızıntı suyu nasıl engellenir?,  su arızası izolasyoncusu bul, çatlakların yalıtımla izole edilmesi, izolasyoncu akan suları kessin, usta ara gelsin izolasyonla tamir yapsın, çatıyı izolasyon malzemeleriyle kaplama, yalıtımcı ustası arıyorum ekonomik, inşaatın temelinin yalıtımcısı aranıyor, İzolasyon suyu keser mi?, izolenin firmaları …

İSTANBUL ASANSÖR KUYUSU YALITIM İŞLERİ

Asansör Kuyusu Yalıtım Firmaları, Asansör Kuyusu Yalıtım Ustaları Asansör Kuyusu Yalıtım Fiyatları, Asansör Kuyusu Yalıtım Malzemeleri Kaliteli İşçilik Uygun Fiyat Garantili Çözümler.

PRATİK HIZLI ÇÖZÜMLER   İŞİNDE UZMAN EKİPLER  7-24 KESİNTİSİZ DESTEK ZAMANINDA İŞ TESLİMATI

ÖDEME KOLAYLIĞI ÜCRETSİZ EKSPERTİZ

ASANSÖR KUYUSU İZOLASYONU
 ASANSÖR KUYUSU SU YALITIMI
ASANSÖR BOŞLUĞU SU YALITIMI
ASANSÖR ÇUKURU İZOLASYONU
ASANSÖR KUYUSU SU DOLUYOR
ASANSÖR KUYU YALITIMI NASIL YAPILIR
ASANSÖR KUYUSU YALITIM FİRMALARI
ASANSÖR KUYUSU YALITIM FİYATLARI
ASANSÖR KUYUSU YALITIM USTALARI
ASANSÖR KUYUSU YALITIM MALZEMELERİ
Çevre Su Drenajı
Drenaj

Membran Su Yalıtımı

Membran

Su Deposu Yalıtımı

Depo

Su Yalıtım Servisi

TADİLAT DEKORASYON, POLİÜRETAN ENJEKSİYON USTASI, ALÇIPAN BÖLME DUVAR USTASI,  ÇATI YAPIM ONARIM USTASI, ÇATI TAMİRİ USTASI, BETON ŞAP USTASI, FAYANS USTASI – FAYANSÇI, ELEKTRİK USTASI, DUVAR YIKMA USTASI, KANALİZASYON USTASI, YAPI & İNŞAAT MALZEMELERİ, İSTANBUL SU TESİSATI USTASI, KİRALIK 1CX BOBCAT JCB KEPÇE, İSTANBUL USTA MERKEZİ, DUVAR USTASI, İSTANBUL MOLOZ HATTI, SU YALITIMI USTASI, SU TESİSATÇISI USTASI, TAŞ FIRINCI USTASI, İSTANBUL TANKER SU, İSTANBUL TADİLAT, ÇATI YAPIMI USTASI, ALÇIPAN BOYA USTASI,  İSTANBUL ÇATI USTASI,  HIRDAVAT NALBUR, İSTANBUL MOLOZ ATIMI, İSTANBUL TAŞ FIRINCI,  HAFRİYAT MOLOZ.ÇEVİK İZOLASYON,  

Temel İzolasyon
TEMEL BOHÇALAMA SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ (1-) BİTÜM ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI. (2-) PVC ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI.

Perde İzolasyon
PERDE BOHÇALAMA SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ.

 (1-) BİTÜM SÜRME ESASLI SU YALITIM UYGULAMASI.

 (2-) BİTÜM ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI.

(3-) PVC ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI.

Su Deposu Yalıtım
SU DEPOSU SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ (İÇME SU SERTİFİKALI)

(1-) ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

(2-) PVC MEMBRAN ESASLI YALITIM UYGULAMASI.

Havuz Su Yalıtım
HAVUZ SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

(1-) ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

(2-) POLİÜRETAN ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

Çatı Kaplama Uygulamaları
Shingle’ın ve Arduazlı membran çatı kaplamaları çatı kaplama işinde sanatsal bir devrime yol açmıştır.

(3-) boyutlu derinlik etkisi, farklı renklerle, kesim formlarıyla ve ton farklılıkları ile yaratılan görsel zenginlik çatıların mimariye kattığı değeri arttırmıştır.

Çatı İzolasyonu
Sprey Poliüretan Köpük ile çatıların yalıtımı 2 şekilde gerçekleştirilir:

(1-) Alttan /Ters Tavan veya Çatı Tabanına,

(2-) Üstten/ Çatı Yüzeyine uygulanması şeklindedir.

Islak Zemin Hacim Yalıtım
ISLAK HACİM SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ (MUTFAK-BANYO-WC-BALKON)

(1-) ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

(2-) POLİÜRETAN ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

Teras-Otopark Su Yalıtımı
(1-) ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI. (%115 ESNEK)

(2-) POLİÜRETAN SÜRME YALITIM UYGULAMASI. (%450 ESNEK)

(3-) BİTÜMLÜ MEMBRAN ESASLI YALITIM UYGULAMASI.

(4-) PVC MEMBRAN ESASLI YALITIM UYGULAMASI.

Poliüretan Enjeksiyon
Poliüretan enjeksiyon sistemi; tek komponentli, çözücü içermeyen poliüretan malzemenin suyun sızdığı beton boşlukları ve kılcal çatlaklara negatif yönden (suyun geliş yönünün ters tarafı) enjekte edilmesiyle uygulanan bir su izolasyon sistemidir.

Epoksi Zemin Kaplama
Epoksi zemin kaplamaları yapı sektöründe çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Zemin kaplaması olarak kullanılmasının en temel amacı fiziksel ve kimyasal oluşumların beton yüzeyler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermektir. Epoksi esaslı döşeme kaplamaları uygulanmış olan alanlarda betonarme betonuna kıyasla çok üstün performansa sahip kesintisiz bir yüzey elde edilebilmektedir.

Poliüretan Köpük
Poliüretan sprey köpük ısıtılmayan bodrum tavanı uygulaması, garaj tavanı uygulaması üzerindeki dairenin zemininden gelen soğuk havayı kesmesini sağlar

Baskı Beton
Baskı beton uygulamaları, diğer montaj türlerine göre daha kolay olsa da zor bir iştir ve her baskı uygulaması farklıdır. Bir projesinin boyutu, şekli, rengi, zamanı, beton dökerken dikkate alınmalıdır. Bu maddelere karar verildikten sonra, baskı beton aşamaları, mizanpaj, hazırlama ve beton yerleştirme olarak devam eder. Beton yerleştirilirken ve beton yerleştirilmeden önce ve sonra neler olduğunu daha iyi anlamak için 9 maddelik baskı beton uygulama aşamaları aşağıdadır.

Polyurea Kaplama
Polyurea sprey uygulamaları deneyimli uygulama ekibimiz tarafından yüksek basınçlı polyurea makineleriyle yapılır. Makinelerimizin, uygulama yüzey tipide dikkate alınarak belirli sıcaklık ve basınç ayarları yapılır

 

REFERANSLARIMIZ

* CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ – DORYA İNŞAAT / TARABYA

SU DEPOSU VE TERAS İZOLASYONLARI

* SWISS OTEL–ANADOLU JAPAN HOLDING / MAÇKA – BEŞİKTAŞ

GAJA TERAS VE TÜRK HAMAMLARININ İZOLASYONLARI

* SİNPAŞ İSTANBUL SARAYLARI PROJESİ – DOST İNŞ. / HALKALI

PERDELER,TERASLAR, KAT BAHÇELERİ, HAVUZLAR,SU DEPOLARI İZOLASYONLARI

* SİNPAŞ OTTOMARE PROJESİ – DOST İNŞ. / ZEYTINBURNU

PERDELER,TERASLAR, KAT BAHÇELERİ, HAVUZLAR,SU DEPOLARI ve ASANSOR KOVALARI İZOLASYONLARI

* DUMANKAYA MOZAİK PROJESİ – DUMANKAYA İNŞ. / SANCAKTEPE / İSTANBUL

PERDELER, TERASLAR, KAT BAHÇELERİ, HAVUZLAR,SU DEPOLARI ve ASANSOR KOVALARI İZOLASYONLARI

* DUMANKAYA ADRES SANCAKTEPE PROJESİ – DUMANKAYA İNŞ. / SANCAKTEPE / İSTANBUL

PERDELER, TERASLAR, KAT BAHÇELERİ, HAVUZLAR,SU DEPOLARI ve ASANSOR KOVALARI İZOLASYONLARI

* NİDAPARK BAŞAKŞEHİR PROJESİ – TAHİNCİOĞLU İNŞ.. / BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

TEMEL ALTI, BETONARME PERDELER, DİLATASYONLAR, TERASLAR, BALKONLAR, ISLAK HACİMLER, OTOPARK
ÜZERİ PEYZAJ ALANLARI, SU DEPOLARI, HAVUZLAR ve ASANSOR KOVALARI İZOLASYONLARI

* 4106 YATAKLI MİMARSİNAN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU – ÖZYAZICI İNŞAAT / ZÜMRÜTEVLER / MALTEPE

PÜSKÜRTME PUA İLE TERAS İZOLASYONLARI

* POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ – GÖRGÜLÜ İNŞAAT / BALTALİMANI

TERAS İZOLASYONLARI ( SÜRME İZOLASYON VE BİTÜMLÜ MEMBRAN İMALATI )

* POLİS OKULU – GÖRGÜLÜ İNŞAAT / ETİLER

ÇATI TERAS İZOLASYONLARI ( SÜRMEİZOLASYON VE BİTÜMLÜ MEMBRAN İMALATI )

* HÜRRİYET GAZETESİ MERKEZ BİNASI – DOĞAN YAYIN HOLDING / BAĞCILAR

POLİÜRETAN ENJEKSİYON YAPIMI.

* AKBANK DEPO VE ARŞİV TESİSLERİ – DİMPA İNŞAAT / KINALI

ZEMİN ÇATLAKLARININ EPOKSİ İLE KAYNATILMASI VE ZEMİN DERZLERİNİN MASTİKLENMESİ

* INNOVIA PROJESİ – YEŞİL İNŞAAT – BEYLİKDÜZÜ

BORU KENARI İZOLASYONLARI

* STARLİFE VİLLA PROJESİ (90 ADET VİLLA) SAY YAPI / SİLİVRİ

YÜZME HAVUZU, SOSYAL TESİSLER SU DEPOLARI VE TERASLARIN SU İZOLASYONLARI

* FLORİDA SUNSET VİLLALARI PROJESI (36 ADET VİLLA) ACAR YAPI / SİLİVRİ

YÜZME HAVUZU VE PERDE İZOLASYONLARI

* GÖLPARK PROJESİ (250 ADET VİLLA) NEO YAPI / BOLLUCA

YÜZME HAVUZLARI, TEMEL, PERDE, TERAS VE BİLUMUM İZOLASYONLARI

* ALIANCE CAPITAL KEMERBURGAZ PROJESI / KEMERBURGAZ

YÜZME HAVUZLARI, TEMEL, PERDE, TERASLAR, BALKONLAR, ISLAK HACIMLER, PEYZAJ ALANLARININ
İZOLASYONLARI

* BAĞCILAR EVLENDİRME DAİRESİ – NAS YAPI / BAĞCILAR

TEMEL BOHÇALAMASI

* GÖKTÜRK RESIDANCE PROJESİ – PRESTİJ İNŞAAT / GÖKTÜRK

TEMEL, PERDE,( BASF PVC MEMBRAN 5000 m2 )TERAS, HAVUZ,(BASF CONIROOF SYSTEEM)
VE ISLAK HACİM İZOLASYON UYGULAMALARI

* NEF 11 PROJESI – DOST İNŞAAT / KAĞITHANE

SU DEPOLARI,KAT BAHCELERİ, TERAS VE ISLAK HACİM İZOLASYONLARI VE POLIURETAN ENJEKSIYON YAPIMI

* TIO THERAPIA PROJESİ – TARABYA İŞ ORTAKLIĞI / TARABYA

PEYZAJ ALTI TERAS İZOLASYONU UYGULAMALARI

* ACAR HOLDİNG YÖNETİM BİNASI / ŞİŞLİ

ISI YALITIM SİSTEMİ UYGULAMASI

* EKOL OFSET TESİSLERİ – İNSAT İNŞAAT / SİLİVRİ

SU DEPOLARI, TERASLAR VE ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

* EKOL OFSET TESİSLERİ – EKOL OFSET / SILIVRI

ISI YALITIM SİSTEMİ UYGULAMASI

* SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ PROJESİ – AYGÜN İNŞAAT /SİLİVRİ

ISLAK HACİM VE TERAS İZOLASYONLARI

* NAPAL TEKSTİL / SİLİVRİ

ISLAK HACİM VE TERAS İZOLASYONLARI

* KİPTAŞ SİLİVRİ KONUTLARI 1.ETAP – ÖZYAZICI İNŞAAT/SİLİVRİ

SU DEPOSU VE PERDE İZOLASYONLARI

* SILA KONAKLARI (30 VİLLA) ARNAVUTKÖY- BOLLUCA

TEMEL VE PERDE İZOLASYONLARI

* STARLİFE GÜZELCE VİLLALARI / BÜYÜKÇEKMECE

ANAHTAR TESLİMİ TAAHHÜT

* SANDOZ YALISI – AYKA MİMARLIK / YENİKÖY

GÜÇLENDİRME, TEMEL, BALKON VE TERAS İZOLASYONLARI

* MASLAK NO 1 – ALSAR İNŞAAT / MASLAK

SÜS HAVUZU, TERASLARIN,SU DEPOLARININ IZOLASYONLARI VE POLİÜRETAN ENJEKSİYON YAPIMI.

*  HARİBO ÇİKOLATA FABRİKASI HADIM KÖY -ÇATI GİZLİ DERE SU YALITIMI

* YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -DAVUT PAŞA KAMPUSU -SU YALITIMI-DRENAJ -EPOKSİ UYGULAMASI

* YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -BEŞİK TAŞ KAMPUSU-TERAS SU YALITIMI -LABRATUVAR EPOKSİ BOYA YAPIMI

* İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -MASLAK -DRENAJ UYGULAMASI

*CONRAD OTEL BEŞİKTAŞ - KIRAL DAİRESİ TERAS SU YALITIMI – ÇATI TERASLARINA BAKIR UYGULAMASI

 

* TUYAP FUAR MERKEZI – TUYAP TUM FUARCILIK YAPIM A.S. / BEYLIKDUZU

SU DEPOLARINA POLİÜRETAN ENJEKSİYON YAPIMI

* ŞİŞECAM - KIRKLARELİ OTOCAM YENİ FLOT HATI İTEMEL BOHÇALAMA – PERDE -TERAS SU YALITIMI

* AYFAR EK BİNASI / SİLİVRİ

PERDE İZOLASYONU

* KENT NERİVA – FUZUL İNŞAAT / BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

TEMEL BOHCALAMA – PERDE PVC MEMEBRAN, TERAS, BALKON, ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

* KENT ARİVA – FUZUL İNŞAAT / BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

PERDE, TERAS, BALKON, ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

* OLİMPA AVM – FUZUL İNŞAAT / BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

POLIURETAN TERAS, BALKON, İZOLASYONLARI

* VADİYAKA BAŞAKŞEHİR – FUZUL İNŞAAT / BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

PERDE, ISLAK HACİMLER, TERAS VE PEYZAJ ALANLARI, BALKONLAR ve DİLATASYON İZOLASYONLARI

* KİPTAŞ HADIMKÖY 3.ETAP KONUTLARI PROJESİ – IKY İNŞAAT / DELİKLİKAYA / HADIMKÖY / İSTANBUL

OKUL, CAMİ VE LOJMAN İNŞAATLARININ, TEMEL ALTI, PERDE, ve DİLATASYON İZOLASYONLARI

* TOKİ HALKALI CAMİİ – İKY İNŞAAT / HALKALI / İSTANBUL

PERDE, ISLAK HACİMLER, TERAS VE PEYZAJ ALANLARI, BALKONLAR ve DİLATASYON İZOLASYONLARI

* SARTEN AMBALAŞ SANAYİ FABRİKA İNŞAATI PROJESİ – 3Z YATIRIM / SİLİVRİ / İSTANBUL

YENİ FABRİKA İDARİ BİNANIN BETONARME PERDE İZOLASYONLARI

* GRACE HOTEL – TUĞCU TASARIM / TAKSİM

YÜZME HAVUZU, SU DEPOSU VE TERAS İZOLASYONLARI

* KOMPOSAN OFİS MOBİLYALARI FABRİKA BİNASI / SELİMPAŞA

PERDE, SU DEPOSU VE DİLATASYONLARIN İZOLASYONLARI VE TABLİYE BETONU POLİÜRETAN
ENJEKSİYON İLE NEGATİF İZOLASYON YAPILMASI

* ÜSKÜDAR AMERİKAN KOLEJİ GÜÇLENDİRME PROJESİ – İNSAT İNŞAAT / ÜSKÜDAR

TERAS VE ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

*GÜRSA OLUKLU MUKAVVA SAN. FABRİKA BİNASI – KARDEN İNŞAAT / KIRAÇ

PERDE İZOLASYONLARI

*NİŞANTAŞI ASANSÖRLÜ OTOPARK PROJESİ – ERMET İNŞAAT / NİŞANTAŞI

POLİÜRETAN ENJEKSİYON YAPIMI

*PALASKA KEMER FABRİKASI – PALASKA KEMER VE DERİ ÜRN.SAN / KUMBURGAZ / İSTANBUL

ASANSÖR KOVALARI NEGATİF İZOLASYONU VE BETONARME PERDE İZOLASYONLARI

*ÇAĞ KABARA ÜRETİM TESİSLERİ – SİLİVRİ

SAHA BETONU, YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ UYGULAMASI, TERAS VE GİZLİ DERE İZOLASYONLARI.

*MEYDAN MAKAS FABRİKASI / SELİMPAŞA

TERAS DİLATASYON İZOLASYONLARI,ASANSOR KOVALARININ NEGATIF IZOLASYONLARI VE
TERAS ÜZERİ YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ İMALATI

* ASTES ASANSÖR SANAYİ / SELİMPAŞA

ZEMİN DERZLERİNİN MASTİKLENMESİ

* NEF 2 PROJESI – TIMUR GAYRIMENKUL / RAMI

SU DEPOLARI, KAT BAHCELERİ, TERAS VE ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

* NEF 47 PROJESI – TIMUR GAYRIMENKUL / RAMI

SU DEPOLARI, KAT BAHCELERİ, TERAS VE ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

* NEF 09 PROJESI – TIMUR GAYRIMENKUL / LEVENT

OTOPARKLARDA NEGATIF IZOLASYON VE POLIURETAN ENJEKSIYON, TERAS VE ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

*AYKA GRUP GYO / ÇORLU – TEKIRDAĞ

EPOKSİ ENJEKSİYON YAPIMI

*YILDIZ REZIDANCE – BARAKA YAPI / GAYRETTEPE – ISTANBUL

PVC MEMBRAN ILE TEMEL – PERDE IZOLASYONLARI

* OLIMPA PARK EVLERI – FUZUL İNŞAAT / BAŞAKŞEHİR

TEMELALTI – PERDE TERAS, KAT BAHCELERI, PEYZAJ ALANLARI,BALKON, ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

* CORPERA SOHO OTEL PROJESI – TACA INSAT / TEPEBASI – ISTANBUL

TERAS VE TOPRAK DOLGU ALANLARI İZOLASYONLARI

* ARTEMIS PRINCESS OTEL– TURLO TURIZM / KUMBURGAZ – B.ÇEKMECE

OTOPARK ÜZERİ HAVUZDA PUSKURTME POLIUREA SU IZOLASYONU ( CONIPUR M 811 SYSTEM )

* BLOQUE 14 PROJESI – DAYAN YAPI / EMIRGAN – ISTANBUL

YUZME HAVUZU, PEYZAJ ALANLARI, ISLAK HACIM VE TERAS İZOLASYONU

* 34 INN İKİTELLİ – UNAL INSAAT – BASAKSEHIR / İSTANBUL

TEMEL ALTI SODYUM BENTONIT SILTE ILE SU IZOLASYONU

* 34 İNN LEVENT – UNAL INSAAT / KAGITHANE / İSTANBUL

TEMEL ALTI SODYUM BENTONIT SILTE ILE SU IZOLASYONU

* MANGAN MERMER ÜRETİM TESİSİ – MANGAN MERMER / CUMAYERİ – BOLU

ÜRETİM TESİSİ İDARİ BİNA TERASININ PÜSKÜRTME PUA İLE SU YALITIMI

* ATA İŞ MERKEZİ T – UNAL INSAAT / BAŞAKŞEHİR – İSTANBUL

GEZİLEBİLİR TERASLARDA SU IZOLASYONU

*NİDAPARK KAYAŞEHİR –TAHİNCİOĞLU İNŞ.-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

TEMEL, PERDE VE DİLATASYON İZOLASYONU

*KARAT 34 – BAŞ YAPI İNŞ.-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

TEMEL, PERDE, SU DEPOLARI VE DİLATASYON YALITIMLARI

*DOUBLE PARK – NANDA YAPI -MAHMUTBEY

PEYZAJ ALANLARI VE OTOPARK ÜSTÜNDE PÜSKÜRTME PUA İLE SU YALITIMI

*TURK TELEKOM DEPO ( FLORYA)

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI

*BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BİNASI

PEYZAJ ALANLARI VE OTOPARK ÜSTÜ PÜSKÜRTME PUA İLE SU YALITIMI

KARDEŞ KURULUŞLAR VE ORTAKLIKLARIMIZ İLE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ FAALİYETLER

KORAY İNŞ AŞ.YE TAŞEROLUK İLE MUHTELİF AKBANK ŞUBELERİ YENİLENMESİ

BAKIRKÖY – BAHÇALİEVLER SEMTLERİNDE 1965 – 1995 TARİHLERİ ARASINDA

YAP – SAT MÜTEAHİTLİK İŞLERİ

ALTYAPI, YOL, KANAL VE HAFRİYAT İŞLERİ

MICIR VE KUM OCAĞI İŞLETMESİ

MEYDAN PARK AVM

MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ