KURUMSAL

YKS YALITIM

 

BASF-YKS MasterTile WP 666 

undefined 

YAPFLEKS® 306, çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton, perde ve çimento esaslı sıvalar

üzerine içten ya da dıştan uygulanan, iki bileşenli su yalıtım malzemesidir.

 

Kullanım Yerleri

Avantajları

BASF-YKS MasterTile WP 667

undefined 

Çimento ve Akrilik Esaslı, İki Bileșenli, Yarı Esnek Su Yalıtım Malzemesi

 

Tanımı
MasterTile® WP 667, çimento ve akrilik
esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karșı beton ve
çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıștan
uygulanan, iki bileșenli su yalıtım malzemesidir.
TS EN 1504-2’e uygundur.
TS EN 14891/ Nisan 2008’e uygundur.

 

Kullanım Yerleri

Avantajları

MASTERSEAL® 525

undefined

MASTERSEAL 525, çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki

gazlara karşı etkin bir engel oluşturan, beton ve çimento esaslı yüzeylere içten ve dıştan uygulanan

su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Yerleri

■   İç - dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönden,

■   Temel yalıtımlannda,

■   İstinat duvarlannda,

■   Sehim yapması düşünülen zeminlerde,

■   Teraslarda (hafif yük altında üzeri korunmadan kullanılabilir. Detaylar İÇİn BASF-YKS Teknik Servisine danışınız)

■   WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde,

■   Olimpik yüzme havuzlannda,

■   İçme ve kullanma suyu depolarında,

■   Kaplıca ve hamam gibi tesislerde,

■   Deniz suyu kanallannda,

■   Tuzlu sulara karşı su geçirmezlik ve koruma istenen yerlerde,

■   Beton yüzeylerin, karbonatlaşma ve klor ataklanna karşı korunmasının sağlanmasında,

■   Marinalann yürüyüş yollarında,

■   Çiçeklik yalıtımında kullanılır.

Avantajları

■   1 mm kalınlığındaki MASTERSEAL 525, karbonatlaşmaya karşı 80 mm üzerindeki betona eşdeğer koruma sağlar.

■   Su geçirmez, 7 bar lık pozitif su basıncına dayanır.

■   Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

■   Kolay hazırlanır ve uygulanır.

■   Fırça ve püskürtme makinesiyle uygulanır.

■   Çalışma süresi uzundur.

■   Beyaz renklidir ve UV ışın lan na dayanıklıdır.

■   Hafif yaya trafiğine elverişlidir.

■   Su buhan geçirimlidir.

■   Durabilitesi yüksektir.

■   Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

■   Karbondioksit ve klor iyonlarına karşı yüksek dirence sahiptir.

■   Geleneksel su yalıtım malzemeleri için, 7-28 günlük bir kürtenme süresi gerekli iken,

MASTERSEAL 525,24 saatlik taze bir betona uygulanabilir,

■   İçme suyu depolannda güvenle kullanılır. (Test raporu mevcuttur.)

 

Yalıtım (İzolasyon) Nedir ?

Yalıtımın Tanımlanması; Yalıtım, Arapça kökenli tecrit ve Fransızca kökenli izolasyon kelimelerinin karşılığı olarak, yakın zamanlarda Türkçeye giren, yeni sayılabilecek bir sözcüktür. Hemen herkeste, bu tanıma yakın çağrışımlar yaratan yalıtım sözcüğü, yapı sektörü söz konusu olduğunda ise teknik bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yalıtım, bir yapı fiziği koludur. Bir yapı içerisindeki fiziksel hareketleri denetim altında tutmak ve düzenlemek için alınması gerekli önlemleri inceler. Isı, su, ses yangın gibi zararlı etkenler karşısında yapıda korunum, dayanım ve geçirimsizliği hedefleyen malzemeleri, çözümleri, detayları ve uygulamaları içerir. Yalıtım; malzeme üretiminden uygulamasına kadar titizlik, hassaslık, çok yönlü detay çalışmasını gerektiren ve birçok bilim dalını ilgilendiren bir sistem bütünüdür. Bu nedenle, yalıtımda, ulusal ekonomi ve çevre ilişkisinin ortaya konulması ve rasyonel çözümlere varılabilmesi için ekonomi, fizik, kimya, makine, inşaat, mimarlık v.b. gibi bilim dalları bir eşgüdüm içerisinde bulunmalıdır. Böylece yalıtım sektörü, inşaat, mimarlık, makine vb. gibi meslek gruplarının oluşturduğu yeni ve farklı bir sektör olarak görülebilir. Standartlara uyan, çağdaş teknolojiyi izleyen firmaların ürünlerini, kullanıcıların da bilinçli takip etmeleri, yüklenici firmalardan, yapıda kullanılan malzemeler hakkında bilgi almaları beklenen bir durumdur. Yapıların mevcut yönetmeliklere uygunluğu ve denetlenmesi gerek ülke, gerekse kullanıcıların yararlarına olacağı unutulmamalıdır

Buradan hareketle yalıtım (İzolasyon ); kısaca, “Kullandığımız binaların dışsal etkilere karşı korunması” olarak tanımlanabilir. Yalıtım genelde, ısı, su, ses ve yangın yalıtımı olarak çeşitlendirilebilmektedir. 

Yalıtımın Amacı

Bir yapının, yapılış amacına uygun olarak, kullanıcılarına hizmet vermesi ve değerini yıllarca koruyabilmesi ancak, iç ve dış olumsuz etkenlere karşı iyi korunmuş olmasına bağlıdır. Yapıların iç ve dış faktörlerden korunabilmesi de yalıtım yapılmış veya yapılmamış olmasıyla ilgilidir. Yalıtım; binayı, taşıyıcı sistemi ve yapı bileşenleri ile birlikte, tüm bu iç ve dış faktörlerden korumayı, sağlıklı ve konforlu mekânlar oluşturmayı hedefler. Yalıtım, hem yapıyı hem de kullanıcıları korumaya yönelik önlemleri içerir. Yalıtımın amacı yapıların ömrünü uzatmak, bakım masraflarını azaltmak ve kullanıcı için sağlıklı, huzurlu, rahat kullanabileceği mekânlar oluşturmaktır.

Yalıtımın Türleri

Yalıtım türleri dörde ayrılmaktadır. Bunlar sırasıyla ısı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımıdır.

Isı yalıtımı

1974 dünya petrol krizinden sonra enerji, dünya gündemindeki önemini daha da arttırmıştır. Enerjinin ekonomik kullanımı söz konusu olduğunda ise ısı yalıtımı ihmal edilmemesi gereken bir olgu olup her geçen gün kaynakların boşa harcanması demektir.

Su yalıtımı

 Binaların, su ve nemin olumsuz etkilerine karşı korunması gerekliliği her geçen gün yeni örnekleri ile karşımıza çıkmaktadır. Su yalıtımı ile yaşamakta olduğumuz binaların yapısal özelliklerinin korunması ve ömürlerinin uzatılması amaçlanmaktadır.

Ses yalıtımı

 Günümüz dünyasının çalışma temposu içinde ses kirliliğindeki artış, insanoğlunun ruh ve beden sağlığını tehdit etmektedir. Bu durumda yaşama ve çalışma ortamlarının sese karşı yalıtımı ihmal edilemeyecek önem arz etmektedir.

Yangın yalıtımı

 Binaların duvar ve taşıyıcı sistemlerinin, muhtemelen bir yangın sırasında, itfaiye ekiplerinin olay yerine varmalarına kadar geçebilecek kısa zaman süreci içinde hasar görmelerini önlemek amacı ile yanmaz bir malzeme kullanarak koruma altına alınmalıdır (Stay Đnşaat 2009). Yalıtım sürecinde alınması gereken önlemler genel olarak iki başlık altında ele alınır. Bunlardan ilki, yapıyı koruyan önlemler ve diğeri de kullanıcıyı koruyan önlemlerdir. Her bina, belirli bir çevrede yer alır ve bu çevreden gelen olumsuz etkilerle karşı karşıyadır.

Yalıtım önlemleri de bu dış etkenleri denetlemeye yöneliktir.

 Dış etkiler sonucu oluşan ısı kayıpları 

Yalıtım, binanın yapılacağı arsanın seçiminden başlayan, binanın tasarımını, yapımını ve kullanım aşamasını da içeren bir süreç içerisinde gerçekleştirilir. Binanın karşı karşıya kalacağı dış etkenler; coğrafyaya, iklim koşullarına, bina yapılacak arsanın konumuna, imar bilgileri, yapılacak binanın işlevi, kullanıcıların istek ve beklentilerine bağlı olarak değişir. Yapıların yalıtım gereklilikleri, bu etkenlere göre belirlenir. Örneğin, otoyol yakınındaki bir arsada yapılacak binada ses yalıtımına özellikle önem vermek gerekecektir. Yağışların bol olduğu veya yoğun yer altı sularının bulunduğu bir bölgede ise, binayı hem su hem de neme karşı koruyacak yalıtım uygulamaları ön plana çıkacaktır.

 Isı Yalıtımı

Isı yalıtımı; kapalı mekânların iç sıcaklıklarını istenilen düzeyde tutabilmek, dış iklim koşullarına karşı yapılan ısıtma-soğutma işlemlerinde kullanılan enerji de tasarruf sağlamak, çevre sorunlarını çözmek ve hava kirliliğini azaltmak için yapılarda alınan her türlü önlemler bütünüdür. Isı yalıtımı; aynı zamanda yapıyı dış etkilerden koruyarak ömrünü uzatmakta ve yapı fiziği şartları da yerine getirildiği için işletme maliyetlerini düşürmektedir. 

Binalarda ısı kayıplarının olması gereken düzeyleri yönetmeliklerle (TS 825, Bayındırlık Bakanlığı Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği) belirlenmiş ve bu düzeylere uymak yasal bir zorunluluk sayılmıştır (Rubacı 2006). Yapıların kalın boyutlu ve ağır malzemelerden, narin-ince boyutlu hafif malzemelere geçişiyle birlikte, sağladığı birçok yararların yanında yapı fiziği ve ısı yalıtımı konularında daha dikkatli davranmak gereğini ortaya çıkarmıştır. Binanın ısı yalıtımı; yapının gerek soğuk havalarda, gerekse sıcak havalarda maruz kalacağı dış şartları güvenle karşılayabilecek şekilde düşünülmelidir. Binanın ısı etkilerine karşı yalıtılmasında amaç; yapının zararlı boyutlarda ısı hareketleri ve buhar yoğuşması sonucu zaman içinde görülen yapı hasarlarının (don hasarı, nem hasarı, küflenme, bozulma, demir aksamının çürümesi-korozyonu vs) ortaya çıkmasını önlemektir. Bir başka deyişle ısı yalıtımının amacı; yapının bakım masraflarını sınırlı düzeyde tutmak, kışın ısıtma, yazın soğutma enerjisinden tasarruf sağlayarak aile ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmaktır . Bu nedenle ısı yalıtımında, ulusal ekonomi ve çevre ilişkisinin ortaya konulması ve rasyonel çözümlere varılabilmesi için ekonomi, fizik, kimya, makine, inşaat, mimarlık vb. gibi bilim dalları bir eşgüdüm tekrar edilmiş.  

Sel oluşumunu önler Doğal ve yapısal çevreye zarar verebilecek su toplanmalarını asgariye indirmek için bitkisel, yapısal materyaller ve drenaj sistemleri kullanılır.

Erozyonun önlenmesi Erozyonda, taşıntı materyali: materyal tuzakları, çökeltme göletleri, bitki örtüsü ve uygun tesviye ile kaynağında tutulmalıdır.

Toprak kabartması ve don zararlarının azaltılması Bazı hallerde tefsiye tabakası, kaplamalı yüzeyler ve yapıların altındaki topraklarda kabarmalar ve don zararlanmaları meydana gelebilir.Bu zararlanmaları önlemek yada minimuma indirmek ancak doğru drenaj sistemlerinin kurulmasıyla mümkün olabilir.

Su kalitesinin korunması Doğaya müdehaleler sonucunda meydana gelen doğal hidrolojik döngü içerisinde meydana gelebilecek bozulmalar drenaj sistemleri kullanılarak asgariye indirilebilir.Yer altı yada yüzey su seviyesinin korunması buna örnektir.

Yaban hayatının korunması Mevcut drenaj sistemlerinin korunmasının çevresel faydası yaban hayatı ortamının muhafazasıdır.Doğal ortamlar gelişi güzel ve yetersiz bir şekilde yapılan yapılan gelişmeler sonucunda değişmekte ve bozulmaktadır.

Toprağın Rahatlaması Değişimler ve müdehaleler sonucu toprak bünyesinde biriken fazla sular drene edilmelidir.Böylece toprak üzerindeki bitkilerin ve yaban yaşamın fazla sudan görebileceği zararlar önlenmiş doğal döngü korunmuş olacaktır.

Su kalitesinin korunması

 Doğaya müdehaleler sonucunda meydana gelen doğal hidrolojik döngü içerisinde meydana gelebilecek bozulmalar drenaj sistemleri kullanılarak asgariye indirilebilir.Yer altı yada yüzey su seviyesinin korunması buna örnektir.

Yaban hayatının korunması Mevcut drenaj sistemlerinin korunmasının çevresel faydası yaban hayatı ortamının muhafazasıdır.Doğal ortamlar gelişi güzel ve yetersiz bir şekilde yapılan yapılan gelişmeler sonucunda değişmekte ve bozulmaktadır.

Toprağın Rahatlaması Değişimler ve müdehaleler sonucu toprak bünyesinde biriken fazla sular drene edilmelidir.Böylece toprak üzerindeki bitkilerin ve yaban yaşamın fazla sudan görebileceği zararlar önlenmiş doğal döngü korunmuş olacaktır. Drenaj Sistemleri

 Açık sistemler (yüzey drenaj sistemleri)

 Kapalı sistemler (yer altı drenaj sistemleri)

 Açık ve kapalı sistemlerin kombinasyonu sonucunda oluşan sistemler (karma drenaj sistemleri)

2. Yüzey drenajı Yer yüzüne yağmur, kar,dolu vb. şekillerde düşen sular yağış adını alır.Yeterli bir drenaj çözümü için: -Drene edilecek alanın aldığı yağış hakkında her türlü verinin toplanması -Yağışın ne kadarının yüzey akısına sebep olduğunun saptanması -Yağış ölçüm değerlerinin sağlanması ve bu verilere dayanarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunulması gerekmektedir. Yağış suyunun ve yüzeysel akışın kontrol altına alınması ve zararsız hale getirilmesi için: -Doğal drenaj yatakları -Açık hendekler ve kanallar -Menfezler -Kapalı toprak altı borularından yararlanılır.

 Yüzeysel Akışın Yönlendirilmesi Oluşturan Ana Veriler - Yüzeysel akışın kaynağını tespit için gerekirse komşu arazileri de içine alan topografya analizi yapılmalı.(yüksek veya alçak yerler, sırtlar, vadiler, kuru ve sulu dereler, toplanma noktaları) - Arazide su geçirimi özelliği iyi olan çakıllı veya kumlu topraklar ile geçirgenliği zayıf olan kil ve tozlu topraklar gibi olağandışı topraklar belirlenmelidir.

3 - Suyun geldiği en yüksek ve gittiği en alçak noktalar belirlenmelidir. - Kuru kalması istenen bölgeler ve alandaki mevcut yapılar tespit edilmelidir.

 Tipik bir yağış suyu drenaj sistemine örnek Yağış sonucunda bir bina çatısından drene olan sular yağmur oluklarına toplanır,sular yağmur suyu iniş boruları vasıtasıyla teras,koruma betonu yada çim yüzeye ulaşır.Bu yüzeylerin binadan dışarı doğru eğimli yapılmış olması gerekir.Yerçekimi etkisiyle suyun eğim yönünde hareketi sağlanır.Suyun çim alan üzerindeki hareketi sırasında bir kısım su kaybı meydana gelir.Su çim alandan bir yola buradan yol boyunca belli aralıklarla yapılmış olan rögarlara,buradan da giderek artan kesitlere sahip olan menfezler vasıtasıyla bir akarsuya,göle yada denize boşaltılır.Söz konusu çatıdan inen sular doğrudan bir kanalizasyona da verilebilir.Ülkemizde çok kullanılan bu uygulamanın bir çok sakıncası bulunması nedeniyle kentlerde bu tür drenaj sistemlerini kullanılması doğru değildir.

Genel olarak yağış drenaj sistemleri ikiye ayrılır. - Özel drenaj sistemleri: Belirli arazilerden gelen suların yollara(drenaj oluğu yada rögarlara yöneltilmesi için uygulanan sistemlerdir. - Genel drenaj sistemleri: Yağış sonucunda akışa gecen suları meydanlardan,caddelerden ve yollardan toplayarak kontrollü bir şekilde bir akarsuya ulaştırılmasını sağlamak üzere planlanmış sistemlerdir.

3. Yüzeysel Drenajda Kullanılan Yapılar yada Tesisler

 Kenar Hendekleri Yüzeydeki suyun toplanıp uzaklaştırılması kenar hendekleriyle sağlanır.Kenar hendekleri hendek iç yüzeyleri genelde toprak olarak bırakılır.Eğim çoksa ve akış hızlıysa hendek yüzeyleri kaplanır.Hendek derinliği yağış durumuna göre 4 - 7.5 cm arasında değişir.

 Kenar hendekleri üçgen ve yamuk kesitli kenar hendekleri olmak üzere ikiye ayrılır. Çatı süzgeçleri çatı drenaj elemanlarıdır ve doğru olarak tasarlanmış bir izolasyon ile birlikte yağmur suyunun güvenli bir şekilde drenajını sağlar. Çatı süzgeçlerinin seçimi yağış tesisatına, iklim koşullarına ve uygulama alanına göre yapılmalıdır. 

 

Çatı Kaplama Uygulamaları

Shingle’ın ve Arduazlı membran çatı kaplamaları çatı kaplama işinde sanatsal bir devrime yol açmıştır. 3 boyutlu derinlik etkisi, farklı renklerle, kesim formlarıyla ve ton farklılıkları ile yaratılan görsel zenginlik çatıların mimariye kattığı değeri arttırmıştır.

Çatı İzolasyonu

Sprey Poliüretan Köpük ile çatıların yalıtımı 2 şekilde gerçekleştirilir: (1-) Alttan /Ters Tavan veya Çatı Tabanına, (2-) Üstten/ Çatı Yüzeyine uygulanması şeklindedir.

Islak Zemin Hacim Yalıtım

ISLAK HACİM SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ (MUTFAK-BANYO-WC-BALKON) (1-) ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI. (2-) POLİÜRETAN ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

Teras-Otopark Su Yalıtımı

(1-) ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI. (%125 ESNEK) 2-)POLİÜRETAN SÜRME YALITIM UYGULAMASI. (%450 ESNEK) (3-)BİTÜMLÜ MEMBRAN ESASLI YALITIM UYGULAMASI.        (4-)PVC MEMBRAN ESASLI YALITIM UYGULAMASI.

Poliüretan Enjeksiyon

Poliüretan enjeksiyon sistemi; tek kompenatlı, çözücü içermeyen poliüretan malzemenin suyun sızdığı beton boşlukları ve kılcal çatlaklara negatif yönden (suyun geliş yönünün ters tarafı) enjekte edilmesiyle uygulanan bir su izolasyon sistemidir.

Epoksi Zemin Kaplama

Epoksi zemin kaplamaları yapı sektöründe çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Zemin kaplaması olarak kullanılmasının en temel amacı fiziksel ve kimyasal oluşumların beton yüzeyler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermektir. Epoksi esaslı döşeme kaplamaları uygulanmış olan alanlarda betonarme betonuna kıyasla çok üstün performansa sahip kesintisiz bir yüzey elde edilebilmektedir.

Poliüretan Köpük

Poliüretan sprey köpük ısıtılmayan bodrum tavanı uygulaması, garaj tavanı uygulaması üzerindeki dairenin zemininden gelen soğuk havayı kesmesini sağlar

Baskı Beton

Baskı beton uygulamaları, diğer montaj türlerine göre daha kolay olsa da zor bir iştir ve her baskı uygulaması farklıdır. Bir projesinin boyutu, şekli, rengi, zamanı, beton dökerken dikkate alınmalıdır. Bu maddelere karar verildikten sonra, baskı beton aşamaları, mizanpaj, hazırlama ve beton yerleştirme olarak devam eder. Beton yerleştirilirken ve beton yerleştirilmeden önce ve sonra neler olduğunu daha iyi anlamak için 9 maddelik baskı beton uygulama aşamaları aşağıdadır.

Polyurea Kaplama

Polyurea sprey uygulamaları deneyimli uygulama ekibimiz tarafından yüksek basınçlı polyurea makineleriyle yapılır. Makinelerimizin, uygulama yüzey tipide dikkate alınarak belirli sıcaklık ve basınç ayarları yapılır

SU YALITIM İZOLASYONU USTASI
 Türkiye tüm bölgesinde Su Yalıtım Firması yada İzolasyoncu Ustası Arayanlar? Doğru Adrestesiniz.  merkezinde izolasyon hizmetlerine devam-eden firmamiz,  ilçesinde çalışan su yalıtımı firmaları arasında kendini geliştirmiş önemli izolasyon endüstrilerinden biri haline gelmiştir. Kuruluşundan bu güne kadar ticaretindeki gelişmelere paralel olarak yatırımlarını  İzolasyoncu sektöründe de sürdürmeye devam ettirmektedir.  çapında uygun su izolasyonu fiyatları, Kaliteli malzeme hesaplı işçilik & ustalık, Geniş tecrübe sahibi deneyimli ekiplerle siz değerli müşterilerin hizmetindedir. bölgelerinden su problemlerinize yardım almak için bizi arayın. Sudan Sebepler Probleminiz Olmasın …

 İZOLASYON USTALARI İZOLASYONCU FİRMALARI  SU YALITIMI ÇALIŞMALARI;

 Geneli Su Yalıtımı, Çatlak Enjeksiyon Sistemleri, Asansör Çukuru Yalıtımı, Temel Bohçalama, İnşaat Temeli İzole , Bodrum Su Yalıtımı, Poliüretan İzolasyonu, Membran Su İzolasyonu, Gizli Dere Yalıtımı, Çatı İzolasyonu  Usta Fiyatı, Perde Beton Yalıtım, Su Deposu Yalıtımı, Dilatasyon Yalıtım Firmasi, Püskürtme İzolasyon, Teras Su Yalıtımı, Islak Zemin, Duvar Çatlağı, Havuz Su Yalıtımı, Bina Çevre Su Drenajı, Akıntı Sızıntı Tamiri, Su Kaçağı & Arıza Tespiti, Atık Su Depoları İzolasyon Hizmetleri Sunmaktadır.

Yukarıda sıraladığımız  İzolasyoncu hizmetinde olmazsa olmazı prensipleri Kalite, Zamanında iş bitirme, Kendine has fiyatlandırma olmuştur.

 İzolasyoncu başarı & devamlılığın teminatı hizmette doğruluk & kalitedir prensibiyle çalışmalarına gösterdiğiniz yakın alaka & desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün-ve gelecekte hizmet vermeyi sürdürecektir.

İstanbul da Su Yalıtım İzolasyonu -drenaj Hizmeti Sunulan İlçeler;

 Kavacık »  Arnavutköy » Ata şehir » Avcılar » Bağcılar » Beşiktaş İzolasyoncu » Bahçelievler » Bahçeşehir » Bakırköy » Başakşehir » Bayrampaşa » Beşiktaş » Beykoz » Beylikdüzü » Beyoğlu » Büyükçekmece Firmaları » Çatalca » Çekme köy » Esenler » Esen yurt » Eyüp » Fatih » Gaziosmanpaşa » Güngören » Beşiktaş Yalıtım >> Kadıköy » İkitelli » Kağıthane » Kartal »  Küçükçekmece » Maltepe » Pendik » Sancak tepe » Beşiktaş Usta Sarıyer » Silivri » Sultanbeyli » Sultangazi » Şile » Şişli » Tuzla » Ümraniye » Üsküdar » Zeytinburnu » Beşiktaş İzolasyon Ustası Merkezi …

 izolasyonun malzemeleri lazım, de suyun yalıtımında kullanılan malzemeler,  sızıntı suyu nasıl engellenir?,  su arızası izolasyoncusu bul, çatlakların yalıtımla izole edilmesi, izolasyoncu akan suları kessin, usta ara gelsin izolasyonla tamir yapsın, çatıyı izolasyon malzemeleriyle kaplama, yalıtımcı ustası arıyorum ekonomik, inşaatın temelinin yalıtımcısı aranıyor, İzolasyon suyu keser mi?, izolenin firmaları …

İSTANBUL ASANSÖR KUYUSU YALITIM İŞLERİ

Asansör Kuyusu Yalıtım Firmaları, Asansör Kuyusu Yalıtım Ustaları Asansör Kuyusu Yalıtım Fiyatları, Asansör Kuyusu Yalıtım Malzemeleri Kaliteli İşçilik Uygun Fiyat Garantili Çözümler.

PRATİK HIZLI ÇÖZÜMLER   İŞİNDE UZMAN EKİPLER  7-24 KESİNTİSİZ DESTEK ZAMANINDA İŞ TESLİMATI

ÖDEME KOLAYLIĞI ÜCRETSİZ EKSPERTİZ

ASANSÖR KUYUSU İZOLASYONU
 ASANSÖR KUYUSU SU YALITIMI
ASANSÖR BOŞLUĞU SU YALITIMI
ASANSÖR ÇUKURU İZOLASYONU
ASANSÖR KUYUSU SU DOLUYOR
ASANSÖR KUYU YALITIMI NASIL YAPILIR
ASANSÖR KUYUSU YALITIM FİRMALARI
ASANSÖR KUYUSU YALITIM FİYATLARI
ASANSÖR KUYUSU YALITIM USTALARI
ASANSÖR KUYUSU YALITIM MALZEMELERİ
Çevre Su Drenajı
Drenaj

Membran Su Yalıtımı

Membran

Su Deposu Yalıtımı

Depo

Su Yalıtım Servisi

TADİLAT DEKORASYON, POLİÜRETAN ENJEKSİYON USTASI, ALÇIPAN BÖLME DUVAR USTASI,  ÇATI YAPIM ONARIM USTASI, ÇATI TAMİRİ USTASI, BETON ŞAP USTASI, FAYANS USTASI – FAYANSÇI, ELEKTRİK USTASI, DUVAR YIKMA USTASI, KANALİZASYON USTASI, YAPI & İNŞAAT MALZEMELERİ, İSTANBUL SU TESİSATI USTASI, KİRALIK 1CX BOBCAT JCB KEPÇE, İSTANBUL USTA MERKEZİ, DUVAR USTASI, İSTANBUL MOLOZ HATTI, SU YALITIMI USTASI, SU TESİSATÇISI USTASI, TAŞ FIRINCI USTASI, İSTANBUL TANKER SU, İSTANBUL TADİLAT, ÇATI YAPIMI USTASI, ALÇIPAN BOYA USTASI,  İSTANBUL ÇATI USTASI,  HIRDAVAT NALBUR, İSTANBUL MOLOZ ATIMI, İSTANBUL TAŞ FIRINCI,  HAFRİYAT MOLOZ.ÇEVİK İZOLASYON,  

Temel İzolasyon
TEMEL BOHÇALAMA SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ (1-) BİTÜM ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI. (2-) PVC ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI.

Perde İzolasyon
PERDE BOHÇALAMA SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ.

 (1-) BİTÜM SÜRME ESASLI SU YALITIM UYGULAMASI.

 (2-) BİTÜM ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI.

(3-) PVC ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI.

Su Deposu Yalıtım
SU DEPOSU SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ (İÇME SU SERTİFİKALI)

(1-) ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

(2-) PVC MEMBRAN ESASLI YALITIM UYGULAMASI.

Havuz Su Yalıtım
HAVUZ SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

(1-) ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

(2-) POLİÜRETAN ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

Çatı Kaplama Uygulamaları
Shingle’ın ve Arduazlı membran çatı kaplamaları çatı kaplama işinde sanatsal bir devrime yol açmıştır.

(3-) boyutlu derinlik etkisi, farklı renklerle, kesim formlarıyla ve ton farklılıkları ile yaratılan görsel zenginlik çatıların mimariye kattığı değeri arttırmıştır.

Çatı İzolasyonu
Sprey Poliüretan Köpük ile çatıların yalıtımı 2 şekilde gerçekleştirilir:

(1-) Alttan /Ters Tavan veya Çatı Tabanına,

(2-) Üstten/ Çatı Yüzeyine uygulanması şeklindedir.

Islak Zemin Hacim Yalıtım
ISLAK HACİM SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ (MUTFAK-BANYO-WC-BALKON)

(1-) ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

(2-) POLİÜRETAN ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.

Teras-Otopark Su Yalıtımı
(1-) ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI. (%115 ESNEK)

(2-) POLİÜRETAN SÜRME YALITIM UYGULAMASI. (%450 ESNEK)

(3-) BİTÜMLÜ MEMBRAN ESASLI YALITIM UYGULAMASI.

(4-) PVC MEMBRAN ESASLI YALITIM UYGULAMASI.

Poliüretan Enjeksiyon
Poliüretan enjeksiyon sistemi; tek komponentli, çözücü içermeyen poliüretan malzemenin suyun sızdığı beton boşlukları ve kılcal çatlaklara negatif yönden (suyun geliş yönünün ters tarafı) enjekte edilmesiyle uygulanan bir su izolasyon sistemidir.

Epoksi Zemin Kaplama
Epoksi zemin kaplamaları yapı sektöründe çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Zemin kaplaması olarak kullanılmasının en temel amacı fiziksel ve kimyasal oluşumların beton yüzeyler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermektir. Epoksi esaslı döşeme kaplamaları uygulanmış olan alanlarda betonarme betonuna kıyasla çok üstün performansa sahip kesintisiz bir yüzey elde edilebilmektedir.

Poliüretan Köpük
Poliüretan sprey köpük ısıtılmayan bodrum tavanı uygulaması, garaj tavanı uygulaması üzerindeki dairenin zemininden gelen soğuk havayı kesmesini sağlar

Baskı Beton
Baskı beton uygulamaları, diğer montaj türlerine göre daha kolay olsa da zor bir iştir ve her baskı uygulaması farklıdır. Bir projesinin boyutu, şekli, rengi, zamanı, beton dökerken dikkate alınmalıdır. Bu maddelere karar verildikten sonra, baskı beton aşamaları, mizanpaj, hazırlama ve beton yerleştirme olarak devam eder. Beton yerleştirilirken ve beton yerleştirilmeden önce ve sonra neler olduğunu daha iyi anlamak için 9 maddelik baskı beton uygulama aşamaları aşağıdadır.

Polyurea Kaplama
Polyurea sprey uygulamaları deneyimli uygulama ekibimiz tarafından yüksek basınçlı polyurea makineleriyle yapılır. Makinelerimizin, uygulama yüzey tipide dikkate alınarak belirli sıcaklık ve basınç ayarları yapılır

 

REFERANSLARIMIZ

* CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ – DORYA İNŞAAT / TARABYA

SU DEPOSU VE TERAS İZOLASYONLARI

* SWISS OTEL–ANADOLU JAPAN HOLDING / MAÇKA – BEŞİKTAŞ

GAJA TERAS VE TÜRK HAMAMLARININ İZOLASYONLARI

* SİNPAŞ İSTANBUL SARAYLARI PROJESİ – DOST İNŞ. / HALKALI

PERDELER,TERASLAR, KAT BAHÇELERİ, HAVUZLAR,SU DEPOLARI İZOLASYONLARI

* SİNPAŞ OTTOMARE PROJESİ – DOST İNŞ. / ZEYTINBURNU

PERDELER,TERASLAR, KAT BAHÇELERİ, HAVUZLAR,SU DEPOLARI ve ASANSOR KOVALARI İZOLASYONLARI

* DUMANKAYA MOZAİK PROJESİ – DUMANKAYA İNŞ. / SANCAKTEPE / İSTANBUL

PERDELER, TERASLAR, KAT BAHÇELERİ, HAVUZLAR,SU DEPOLARI ve ASANSOR KOVALARI İZOLASYONLARI

* DUMANKAYA ADRES SANCAKTEPE PROJESİ – DUMANKAYA İNŞ. / SANCAKTEPE / İSTANBUL

PERDELER, TERASLAR, KAT BAHÇELERİ, HAVUZLAR,SU DEPOLARI ve ASANSOR KOVALARI İZOLASYONLARI

* NİDAPARK BAŞAKŞEHİR PROJESİ – TAHİNCİOĞLU İNŞ.. / BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

TEMEL ALTI, BETONARME PERDELER, DİLATASYONLAR, TERASLAR, BALKONLAR, ISLAK HACİMLER, OTOPARK
ÜZERİ PEYZAJ ALANLARI, SU DEPOLARI, HAVUZLAR ve ASANSOR KOVALARI İZOLASYONLARI

* 4106 YATAKLI MİMARSİNAN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU – ÖZYAZICI İNŞAAT / ZÜMRÜTEVLER / MALTEPE

PÜSKÜRTME PUA İLE TERAS İZOLASYONLARI

* POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ – GÖRGÜLÜ İNŞAAT / BALTALİMANI

TERAS İZOLASYONLARI ( SÜRME İZOLASYON VE BİTÜMLÜ MEMBRAN İMALATI )

* POLİS OKULU – GÖRGÜLÜ İNŞAAT / ETİLER

ÇATI TERAS İZOLASYONLARI ( SÜRMEİZOLASYON VE BİTÜMLÜ MEMBRAN İMALATI )

* HÜRRİYET GAZETESİ MERKEZ BİNASI – DOĞAN YAYIN HOLDING / BAĞCILAR

POLİÜRETAN ENJEKSİYON YAPIMI.

* AKBANK DEPO VE ARŞİV TESİSLERİ – DİMPA İNŞAAT / KINALI

ZEMİN ÇATLAKLARININ EPOKSİ İLE KAYNATILMASI VE ZEMİN DERZLERİNİN MASTİKLENMESİ

* INNOVIA PROJESİ – YEŞİL İNŞAAT – BEYLİKDÜZÜ

BORU KENARI İZOLASYONLARI

* STARLİFE VİLLA PROJESİ (90 ADET VİLLA) SAY YAPI / SİLİVRİ

YÜZME HAVUZU, SOSYAL TESİSLER SU DEPOLARI VE TERASLARIN SU İZOLASYONLARI

* FLORİDA SUNSET VİLLALARI PROJESI (36 ADET VİLLA) ACAR YAPI / SİLİVRİ

YÜZME HAVUZU VE PERDE İZOLASYONLARI

* GÖLPARK PROJESİ (250 ADET VİLLA) NEO YAPI / BOLLUCA

YÜZME HAVUZLARI, TEMEL, PERDE, TERAS VE BİLUMUM İZOLASYONLARI

* ALIANCE CAPITAL KEMERBURGAZ PROJESI / KEMERBURGAZ

YÜZME HAVUZLARI, TEMEL, PERDE, TERASLAR, BALKONLAR, ISLAK HACIMLER, PEYZAJ ALANLARININ
İZOLASYONLARI

* BAĞCILAR EVLENDİRME DAİRESİ – NAS YAPI / BAĞCILAR

TEMEL BOHÇALAMASI

* GÖKTÜRK RESIDANCE PROJESİ – PRESTİJ İNŞAAT / GÖKTÜRK

TEMEL, PERDE,( BASF PVC MEMBRAN 5000 m2 )TERAS, HAVUZ,(BASF CONIROOF SYSTEEM)
VE ISLAK HACİM İZOLASYON UYGULAMALARI

* NEF 11 PROJESI – DOST İNŞAAT / KAĞITHANE

SU DEPOLARI,KAT BAHCELERİ, TERAS VE ISLAK HACİM İZOLASYONLARI VE POLIURETAN ENJEKSIYON YAPIMI

* TIO THERAPIA PROJESİ – TARABYA İŞ ORTAKLIĞI / TARABYA

PEYZAJ ALTI TERAS İZOLASYONU UYGULAMALARI

* ACAR HOLDİNG YÖNETİM BİNASI / ŞİŞLİ

ISI YALITIM SİSTEMİ UYGULAMASI

* EKOL OFSET TESİSLERİ – İNSAT İNŞAAT / SİLİVRİ

SU DEPOLARI, TERASLAR VE ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

* EKOL OFSET TESİSLERİ – EKOL OFSET / SILIVRI

ISI YALITIM SİSTEMİ UYGULAMASI

* SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ PROJESİ – AYGÜN İNŞAAT /SİLİVRİ

ISLAK HACİM VE TERAS İZOLASYONLARI

* NAPAL TEKSTİL / SİLİVRİ

ISLAK HACİM VE TERAS İZOLASYONLARI

* KİPTAŞ SİLİVRİ KONUTLARI 1.ETAP – ÖZYAZICI İNŞAAT/SİLİVRİ

SU DEPOSU VE PERDE İZOLASYONLARI

* SILA KONAKLARI (30 VİLLA) ARNAVUTKÖY- BOLLUCA

TEMEL VE PERDE İZOLASYONLARI

* STARLİFE GÜZELCE VİLLALARI / BÜYÜKÇEKMECE

ANAHTAR TESLİMİ TAAHHÜT

* SANDOZ YALISI – AYKA MİMARLIK / YENİKÖY

GÜÇLENDİRME, TEMEL, BALKON VE TERAS İZOLASYONLARI

* MASLAK NO 1 – ALSAR İNŞAAT / MASLAK

SÜS HAVUZU, TERASLARIN,SU DEPOLARININ IZOLASYONLARI VE POLİÜRETAN ENJEKSİYON YAPIMI.

*  HARİBO ÇİKOLATA FABRİKASI HADIM KÖY -ÇATI GİZLİ DERE SU YALITIMI

* YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -DAVUT PAŞA KAMPUSU -SU YALITIMI-DRENAJ -EPOKSİ UYGULAMASI

* YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -BEŞİK TAŞ KAMPUSU-TERAS SU YALITIMI -LABRATUVAR EPOKSİ BOYA YAPIMI

* İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -MASLAK -DRENAJ UYGULAMASI

*CONRAD OTEL BEŞİKTAŞ - KIRAL DAİRESİ TERAS SU YALITIMI – ÇATI TERASLARINA BAKIR UYGULAMASI

 

* TUYAP FUAR MERKEZI – TUYAP TUM FUARCILIK YAPIM A.S. / BEYLIKDUZU

SU DEPOLARINA POLİÜRETAN ENJEKSİYON YAPIMI

* ŞİŞECAM - KIRKLARELİ OTOCAM YENİ FLOT HATI İTEMEL BOHÇALAMA – PERDE -TERAS SU YALITIMI

* AYFAR EK BİNASI / SİLİVRİ

PERDE İZOLASYONU

* KENT NERİVA – FUZUL İNŞAAT / BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

TEMEL BOHCALAMA – PERDE PVC MEMEBRAN, TERAS, BALKON, ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

* KENT ARİVA – FUZUL İNŞAAT / BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

PERDE, TERAS, BALKON, ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

* OLİMPA AVM – FUZUL İNŞAAT / BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

POLIURETAN TERAS, BALKON, İZOLASYONLARI

* VADİYAKA BAŞAKŞEHİR – FUZUL İNŞAAT / BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

PERDE, ISLAK HACİMLER, TERAS VE PEYZAJ ALANLARI, BALKONLAR ve DİLATASYON İZOLASYONLARI

* KİPTAŞ HADIMKÖY 3.ETAP KONUTLARI PROJESİ – IKY İNŞAAT / DELİKLİKAYA / HADIMKÖY / İSTANBUL

OKUL, CAMİ VE LOJMAN İNŞAATLARININ, TEMEL ALTI, PERDE, ve DİLATASYON İZOLASYONLARI

* TOKİ HALKALI CAMİİ – İKY İNŞAAT / HALKALI / İSTANBUL

PERDE, ISLAK HACİMLER, TERAS VE PEYZAJ ALANLARI, BALKONLAR ve DİLATASYON İZOLASYONLARI

* SARTEN AMBALAŞ SANAYİ FABRİKA İNŞAATI PROJESİ – 3Z YATIRIM / SİLİVRİ / İSTANBUL

YENİ FABRİKA İDARİ BİNANIN BETONARME PERDE İZOLASYONLARI

* GRACE HOTEL – TUĞCU TASARIM / TAKSİM

YÜZME HAVUZU, SU DEPOSU VE TERAS İZOLASYONLARI

* KOMPOSAN OFİS MOBİLYALARI FABRİKA BİNASI / SELİMPAŞA

PERDE, SU DEPOSU VE DİLATASYONLARIN İZOLASYONLARI VE TABLİYE BETONU POLİÜRETAN
ENJEKSİYON İLE NEGATİF İZOLASYON YAPILMASI

* ÜSKÜDAR AMERİKAN KOLEJİ GÜÇLENDİRME PROJESİ – İNSAT İNŞAAT / ÜSKÜDAR

TERAS VE ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

*GÜRSA OLUKLU MUKAVVA SAN. FABRİKA BİNASI – KARDEN İNŞAAT / KIRAÇ

PERDE İZOLASYONLARI

*NİŞANTAŞI ASANSÖRLÜ OTOPARK PROJESİ – ERMET İNŞAAT / NİŞANTAŞI

POLİÜRETAN ENJEKSİYON YAPIMI

*PALASKA KEMER FABRİKASI – PALASKA KEMER VE DERİ ÜRN.SAN / KUMBURGAZ / İSTANBUL

ASANSÖR KOVALARI NEGATİF İZOLASYONU VE BETONARME PERDE İZOLASYONLARI

*ÇAĞ KABARA ÜRETİM TESİSLERİ – SİLİVRİ

SAHA BETONU, YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ UYGULAMASI, TERAS VE GİZLİ DERE İZOLASYONLARI.

*MEYDAN MAKAS FABRİKASI / SELİMPAŞA

TERAS DİLATASYON İZOLASYONLARI,ASANSOR KOVALARININ NEGATIF IZOLASYONLARI VE
TERAS ÜZERİ YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ İMALATI

* ASTES ASANSÖR SANAYİ / SELİMPAŞA

ZEMİN DERZLERİNİN MASTİKLENMESİ

* NEF 2 PROJESI – TIMUR GAYRIMENKUL / RAMI

SU DEPOLARI, KAT BAHCELERİ, TERAS VE ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

* NEF 47 PROJESI – TIMUR GAYRIMENKUL / RAMI

SU DEPOLARI, KAT BAHCELERİ, TERAS VE ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

* NEF 09 PROJESI – TIMUR GAYRIMENKUL / LEVENT

OTOPARKLARDA NEGATIF IZOLASYON VE POLIURETAN ENJEKSIYON, TERAS VE ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

*AYKA GRUP GYO / ÇORLU – TEKIRDAĞ

EPOKSİ ENJEKSİYON YAPIMI

*YILDIZ REZIDANCE – BARAKA YAPI / GAYRETTEPE – ISTANBUL

PVC MEMBRAN ILE TEMEL – PERDE IZOLASYONLARI

* OLIMPA PARK EVLERI – FUZUL İNŞAAT / BAŞAKŞEHİR

TEMELALTI – PERDE TERAS, KAT BAHCELERI, PEYZAJ ALANLARI,BALKON, ISLAK HACİM İZOLASYONLARI

* CORPERA SOHO OTEL PROJESI – TACA INSAT / TEPEBASI – ISTANBUL

TERAS VE TOPRAK DOLGU ALANLARI İZOLASYONLARI

* ARTEMIS PRINCESS OTEL– TURLO TURIZM / KUMBURGAZ – B.ÇEKMECE

OTOPARK ÜZERİ HAVUZDA PUSKURTME POLIUREA SU IZOLASYONU ( CONIPUR M 811 SYSTEM )

* BLOQUE 14 PROJESI – DAYAN YAPI / EMIRGAN – ISTANBUL

YUZME HAVUZU, PEYZAJ ALANLARI, ISLAK HACIM VE TERAS İZOLASYONU

* 34 INN İKİTELLİ – UNAL INSAAT – BASAKSEHIR / İSTANBUL

TEMEL ALTI SODYUM BENTONIT SILTE ILE SU IZOLASYONU

* 34 İNN LEVENT – UNAL INSAAT / KAGITHANE / İSTANBUL

TEMEL ALTI SODYUM BENTONIT SILTE ILE SU IZOLASYONU

* MANGAN MERMER ÜRETİM TESİSİ – MANGAN MERMER / CUMAYERİ – BOLU

ÜRETİM TESİSİ İDARİ BİNA TERASININ PÜSKÜRTME PUA İLE SU YALITIMI

* ATA İŞ MERKEZİ T – UNAL INSAAT / BAŞAKŞEHİR – İSTANBUL

GEZİLEBİLİR TERASLARDA SU IZOLASYONU

*NİDAPARK KAYAŞEHİR –TAHİNCİOĞLU İNŞ.-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

TEMEL, PERDE VE DİLATASYON İZOLASYONU

*KARAT 34 – BAŞ YAPI İNŞ.-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

TEMEL, PERDE, SU DEPOLARI VE DİLATASYON YALITIMLARI

*DOUBLE PARK – NANDA YAPI -MAHMUTBEY

PEYZAJ ALANLARI VE OTOPARK ÜSTÜNDE PÜSKÜRTME PUA İLE SU YALITIMI

*TURK TELEKOM DEPO ( FLORYA)

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI

*BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BİNASI

PEYZAJ ALANLARI VE OTOPARK ÜSTÜ PÜSKÜRTME PUA İLE SU YALITIMI

KARDEŞ KURULUŞLAR VE ORTAKLIKLARIMIZ İLE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ FAALİYETLER

KORAY İNŞ AŞ.YE TAŞEROLUK İLE MUHTELİF AKBANK ŞUBELERİ YENİLENMESİ

BAKIRKÖY – BAHÇALİEVLER SEMTLERİNDE 1965 – 1995 TARİHLERİ ARASINDA

YAP – SAT MÜTEAHİTLİK İŞLERİ

ALTYAPI, YOL, KANAL VE HAFRİYAT İŞLERİ

MICIR VE KUM OCAĞI İŞLETMESİ

MEYDAN PARK AVM

MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

YKS YALITIM